Váy dạ hội của Lan Khuê bị chê "quá nhạt nhòa"

Bên cạnh đó, nhà phê bình thời trang Nick Verreos cũng tỏ ra bất bình với các thiết kế nằm trong top 10 phần thi váy dạ hội.

Lan Khuê có kh? n?ng th?ng ph?n thi Top Model

Lan Khuê xu?t s?c l?t top 10 trang ph?c d? h?i ??p nh?t

Lan Khuê bình th?n tr??c tin ??n b? x? ép t?i Miss World

Ph?n thi Fashion Designer Dresses c?a Miss World 2015 ?ã khép l?i vào ngày 18/12 v?a qua v?i chi?n th?ng thu?c v? 10 ng??i ??p ??n t? 10 qu?c gia khác nhau, trong ?ó có ??i di?n c?a Vi?t Nam, Lan Khuê trong b? ??m d? h?i ???c l?y c?m h?ng t? ng?n l?a c?a nhà thi?t k? Lý Qúy Khánh.

Tuy nhiên, k?t qu? này ?ã v?p ph?i s? ph?n ??i gay g?t t? phía c? dân m?ng, là nh?ng ng??i r?t quan tâm ??n cu?c thi s?c ??p l?n nh?t trong n?m này. Ngay khi top 10 trang ph?c d? h?i ???c công b?, r?t nhi?u ng??i dùng m?ng ?ã bày t? s? b?t ??ng v?i ban giám kh?o c?a ph?n thi này.

Trên trang fanpage c?a Hoa h?u th? gi?i , m?t tài kho?n có tên Clarence Paquiz Ilanan bình lu?n v?i thái ?? th?ng th?n: "Th?t ??y ?? Nh?ng ai là giám kh?o c?a Top Designer v?y? Và tiêu chu?n c?a các anh là gì th?? B?i vì ch? có 2 ho?c 3 trong s? b? váy ??m trong top 10 là ch?p nh?n ???c, còn l?i ??u x?u t?i t?, không th? là Top 10 ???c. Ban t? ch?c nên làm vi?c l?i v?i nhau và ??a ra m?t h? th?ng ch?m ?i?m minh b?ch h?n. ?ây rõ ràng là m?t s? d?i trá. Còn có nhi?u b? ??m x?ng ?áng h?n r?t nhi?u".

Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 1 Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 2Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 3

C? dân m?ng "d?y sóng" vì k?t qu? c?a Top 10 ph?n thi Fashion Designer Dresses

Ý ki?n c?a thành viên này nh?n ???c r?t nhi?u ?ng h?. Thành viên có tên Michelle Sotaridona Eusebio còn cho hay "T?i sao b? ??m c?a Hoa h?u Philippines và Hoa h?u Guam không có m?t trong danh sách này ch?? Tôi th?y ch? có b? váy c?a Hoa h?u Vi?t Nam là x?ng ?áng trong s? 10 b? này".

R?t nhi?u ng??i ??t ra câu h?i v? tiêu chu?n ?? ?ánh giá Top 10 trang ph?c d? h?i khi h? ?ánh giá r?ng h?u h?t các b? váy ??m ???c x?p h?ng cao ??u có màu ?en và có thi?t k? dáng h?p, thi?u ?i s? hi?n ??i, v? ??p xu h??ng. Nh?ng ch? trích này càng có c? s? h?n khi nhà thi?t k? Nick Verreos, ??ng th?i c?ng là m?t nhà phê bình th?i trang và là c?u thí sinh c?a cu?c thi Project Runway, c?ng t? ra r?t ng?c nhiên v?i l?a ch?n c?a ban giám kh?o ph?n thi Fashion Designer Dresses.

Theo k?t qu? này, Nick Verreos ch? c?m th?y hài lòng 1-2 thi?t k?, còn l?i anh ??a ra m?t nh?n xét khá m?a mai r?ng: "Ch? có 1,2 thi?t k? khi?n tôi ph?i ?, à. Còn l?i tôi không ch?c là ban giám kh?o có b? say r??u không khi ??a ra nh?ng bình ch?n này".

Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 1 Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 2Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 6

Trong ?ó, Nick Verreos ??a ra bình lu?n v? b? ??m c?a Lan Khuê ???c thi?t k? b?i Lý Qúy Khánh: "Tôi không bi?t làm th? nào mà chi?c váy có gam màu ombre ?? vàng này có th? l?t vào top 10. Tôi th?y ?ây là thi?t k? có ki?u dáng khá c? b?n và không ?áng nh? l?m và ch?t li?u c?a nó c?ng không x?ng ?áng ?? l?t vào Top 10 Best World Designer Dresses"

Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 1 Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 2Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 9

Theo Nick Verreos, ch?t li?u c?a b? váy c?a Lan Khuê không x?ng ?áng ?? l?t vào Top 10 Best World Designer Dresses và ki?u dáng c?a nó c?ng khá m? nh?t

Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 1 Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 2Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 12

B? ??m c?a Hoa h?u Bosnia b? nhà phê bình th?i trang Nick Verreos chê là quá "t?i tàn" và gi?ng nh? "b? váy c??i c?a m?t ng??i ph? n? gipxi"

Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 1 Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 2Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 15

B? váy c?a Hoa h?u Mông C? b? chê quá d? th??ng và khi?n cô b? già "nh? m? c?a cô dâu"

Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 1 Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 2Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 18

Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 1 Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 2Váy d? h?i c?a Lan Khuê b? chê "quá nh?t nhòa" 21

M?t s? m?u váy b? nh?n xét là có ki?u dáng quá bình th??ng, không x?ng ?áng ?? ???c l?t vào Top 10

Nguồn tin: www.eva.vn