Á hậu Huyền My khoe thềm ngực đẹp như nữ thần

Á hậu Việt Nam 2014 tự tin khoe vóc dáng nuột nà, thềm ngực đầy đặn khi tham gia sự kiện tại TP.HCM

Á h?u Huy?n My xinh ??p gây xôn xao t?i TP B?c Giang

Á h?u Huy?n My chi h?n 400 tri?u ??ng ?i d? ti?c

Cu?i tu?n qua, Á h?u Huy?n My ?ã bay vào TPHCM ?? tham gia m?t s? ki?n v?i t? cách là MC bên c?nh MC Thanh B?ch. Á h?u Vi?t Nam 2014 xu?t hi?n l?ng l?y trong m?t chi?c ??m d? h?i c?a nhà thi?t k? Ph?m ??ng Anh Th?. Ki?u dáng cúp ng?c v?i k? thu?t ?ính ren vàng l?p lánh c?a b? váy phù h?p v?i vóc dáng quy?n r? và giúp m? nhân h? Tr?n khoe khéo làn da tr?ng ng?n.

Mái tóc xoã dài t? nhiên, u?n qu?n ph?n ?uôi cùng ?ôi bông tai sang tr?ng là ?i?m nh?n hoàn thi?n ngo?i hình xinh ??p c?a Huy?n My. S? xu?t hi?n c?a ng??i ??p 9X thu hút ánh nhìn c?a ?ông ??o khách m?i v?i nhan s?c yêu ki?u.

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 3

Huy?n My khoe th?m ng?c g?i c?m v?i váy thi?t k? cúp ng?c r?t sexy.

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 6

Chi?u cao chu?n giúp Huy?n My luôn t?a sáng trong các m?u váy d? h?i.

T?i s? ki?n, Huy?n My ??m nh?n vai trò MC. T?ng có kinh nghi?m d?n d?t ch??ng trình "B?a tr?a vui v?" và m?t s? s? ki?n tr??c ?ó, Huy?n My t? ra khá t? tin v? kh? n?ng giao ti?p tr??c ?ám ?ông. Tr??c khi ch??ng trình b?t ??u, cô c?n th?n xem l?i k?ch b?n và trao ??i c? th? v?i MC Thanh B?ch. 

Huy?n My tâm s?: "M?i l?n ??ng tr??c khán gi?, tôi th?t s? h?i h?p nh?ng quy?t tâm hoàn thành t?t công vi?c d?n ch??ng trình. MC là m?t chân tr?i m?i r?ng m? mà tôi dành nhi?u ?am mê và mu?n th? thách b?n thân trong th?i gian t?i". ?i?u ??c bi?t, ban t? ch?c và MC Thanh B?ch bí m?t t?ng hoa m?ng sinh nh?t (11/12) c?a Huy?n My ngay trên sân kh?u khi?n cô b?t ng? và h?nh phúc.

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 9

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 12

B? váy c?a NTK Anh Th? tôn lên vóc dáng yêu ki?u, ???ng cong nu?t nà c?a m? nhân 9X.

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 15

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 18

Sau s? ki?n, Huy?n My và m? nhanh chóng bay v? Hà N?i ngh? ng?i. T? sau ??ng quang ngôi v? Á h?u 1 Hoa h?u Vi?t Nam 2014, Huy?n My tr? thành g??ng m?t nh?n ???c nhi?u yêu m?n c?a khán gi? b?i nhan s?c ngày càng xinh ??p, s? ch?nh chu m?i l?n xu?t hi?n tr??c công chúng.

M?i ?ây, cô gây nhi?u chú ý khi sang Myanmar tham gia di?n xu?t trong "The lover with beautiful heart" - m?t b? phim ???c th?c hi?n k? ni?m m?i quan h? ngo?i giao gi?a Vi?t Nam và n??c b?n.

Trong phim, Huy?n My vào vai m?t cô gái Vi?t Nam sang Myanmar làm tình nguy?n viên giúp ?? n??c b?n sau m?t c?n bão ?? b?, gây thi?t h?i l?n. Ng??i ??p hy v?ng vai di?n ??u tay s? chi?m tr?n tình c?m c?a khán gi?, t? ?ó có thêm ??ng l?c tham gia các d? án ?i?n ?nh trong 

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 21

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 24

Huy?n My t?ng chia s? cô th?m m? r?ng ?? có n? c??i ??p h?n và phù h?p v?i các nhãn hàng qu?ng cáo.

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 27

Huy?n My d?n ch??ng trình cùng MC Thanh B?ch.

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 30

Cô chu?n b? k? l??ng tr??c khi lên sân kh?u.

Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 1 Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 2Á h?u Huy?n My khoe th?m ng?c ??p nh? n? th?n 33

Huy?n My xinh ??p l?ng l?y bên c?nh MC Thanh B?ch.

Nguồn tin: www.eva.vn