Cách quàng khăn ấm giúp chị em "sống sót" qua mùa đông

Kiểu quàng khăn này đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích vì mang đến cảm giác vô cùng ấm áp và tạo sự sang trọng.

Nh?ng cách th?t kh?n l?a khi?n ai c?ng ph?i ngoái nhìn

Video: 7 ki?u th?t kh?n l?a ??p và l? nh?t thu ?ông 2015

20 ki?u th?t kh?n v?a sang v?a ?i?u cho n? công s?

Vào n?m 2014, Google ?ã ??a ra top 10 câu h?i liên quan ??n th?i trang ???c tìm ki?m nhi?u nh?t n?m 2014, trong ?ó câu h?i ???c ng??i dùng m?ng tìm ki?m nhi?u nh?t chính là "How to wear a scarf" ( Làm th? nào ?? quàng kh?n).

?ây là m?t k?t qu? r?t b?t ng? khi m?t món ph? ki?n ch? ??c tr?ng cho m?t mùa trong n?m l?i chi?m ???c s? quan tâm r?t l?n c?a các tín ?? th?i trang. ?i?u này c?ng ?? ch?ng minh s?c hút c?a chi?c kh?n và cách làm th? nào ?? có m?t ki?u quàng kh?n th?c s? ?n t??ng.

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 3

Kh?n len ngày nay r?t ?a d?ng và c?ng có vô vàn nh?ng ki?u th?t kh?n sáng t?o ???c "phát minh" nh?m ?em ??n cho phái ??p phong cách th?t ch?t, th?t ?n t??ng. Mùa ?ông n?m nay n?u mu?n tìm m?t ki?u quàng kh?n v?a th?t ?m v?a gi? ???c phong cách th?i trang cá tính thì b?n có th? tham kh?o cách quàng kh?n ph? lên vai ?ang ???c các tín ?? th?i trang kh?p n?i yêu thích.

Các b??c ?? th?c hi?n ki?u quàng này r?t ??n gi?n:

- B??c 1: Quàng chi?c kh?n cân ??i qua vai

- B??c 2: V?t m?t bên kh?n sang bên vai ??i di?n và quàng ra phía sau. L?u ý, lu?n xu?ng d??i ph?n kh?n bên kia

- B??c 3: L?y ph?n ?uôi kh?n còn l?i v?t lên vai ??i di?n ??ng th?i nhét nó vào sau ph?n c? ?? c? ??nh

L?u ý, v?i ki?u quàng kh?n này b?n nên ch?n kh?n b?n càng to càng t?t.

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 6

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 9

H??ng d?n cách quàng kh?n ph? vai v?a ?m v?a cá tính

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 12

Ki?u quàng kh?n này ?ang ???c nhi?u tín ?? th?i trang yêu thích

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 15

Nó mang ??n c?m giác vô cùng ?m áp và t?o s? sang tr?ng

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 18

V?i 3 b??c th?c h?n r?t ??n gi?n, b?n ?ã có ngay ki?u quàng kh?n cá tính

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 21

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 24

Kh?n b?n càng to càng t?o nên ki?u quàng ??p

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 27

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 30

?m áp và phóng khoáng

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 33

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 36

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 39

Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 1 Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 2Cách quàng kh?n ?m giúp ch? em "s?ng sót" qua mùa ?ông 42

Nguồn tin: www.eva.vn