Tuyển tập những chiếc váy tình yêu đẹp nhất của Đỗ Mạnh Cường

Đăng lúc: Thứ ba - 15/12/2015 00:38 - Người đăng bài viết: admin
 

Show diễn Thu Đông 2015 của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: Love - Tình yêu đã mang đến nhiều thiết kế đặc sắc.

Dàn chân dài hàng ??u Vi?t Nam k? chuy?n v? show LOVE

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n

T?ng Thanh Hà m?c váy c? V sâu th?m quy?n r?

Di?m My 6X d?o ph? v?i gu th?i trang c? ?i?n

BST th?i trang Thu - ?ông 2015 c?a nhà thi?t k? ?? M?nh C??ng v?i tên g?i Love - Tình yêu ?ã ???c trình di?n vào t?i 11/12/2015 t?i Cung v?n hoá th? thao Qu?n Ng?a, Hà N?i.

170 thi?t k? n?m trong BST l?n này ???c chia làm 4 ph?n nh? thay vì 3 ph?n nh? m?i n?m. Trong ?ó, trang ph?c dành cho nam ?ã ???c tách h?n thành m?t b? s?u t?p nh? riêng bi?t.

H?a ti?t trái tim v?i nh?ng bi?n th? ??p, ?a s?c, t?o dáng ??y h?p d?n tr? thành m?t bi?u t??ng th?i trang m?i m? h?n. Ch?c r?ng trong th?i gian t?i, h?a ti?t trái tim s? chinh ph?c ?ông ??o ng??i yêu th?i trang.

Cùng ng?m nhìn nh?ng thi?t k? Tình yêu ??c s?c nh?t c?a NTK ?? M?nh C??ng:

1. Tình yêu ch?m n?

S? d?ng hai tone màu kinh ?i?n là ?en và tr?ng ?? sáng t?o nên nh?ng h?a ti?t trái tim bay b?ng. ?? M?nh C??ng ch?n ch? y?u các dáng ??m suông, b?ng t?o nét thanh tân và s? tho?i mái cho ng??i m?c. Nhóm trang ph?c này g?i nh?c ??n nh?ng phút ??u trong tr?o c?a tình yêu.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 3

S? t??ng ph?n gi?a hai tông màu kinh ?i?n giúp các thi?t k? mang v? ??p sang tr?ng.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 6

Trang ph?c mang tính ?ng d?ng ?a d?ng.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 9

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 12

Nét ??p sang tr?ng, thu?n thi?t ???c ch?p cánh b?ng các h?a ti?t trái tim ?a d?ng.

2. Tình yêu th?ng hoa

?? M?nh C??ng ?ã phá cách khi mang hàng lo?t tông màu n?i b?t vào b? s?u t?p Thu - ?ông. Nhi?u màu s?c ??c tr?ng c?a Xuân - Hè ???c th?y trên sàn di?n l?n này. Chính vì th?, nh?ng thi?t k? này s? ???c ?ng d?ng ???c c? trong nh?ng ngày Xuân - Hè t?i ?ây.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 15

Tình yêu ? giai ?o?n th?ng hoa, h?nh phúc ?ã ???c ?? M?nh C??ng tái hi?n b?ng trang ph?c h?a ti?t trái tim s?c màu t??i sáng.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 18

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 21

?ây c?ng chính là ph?n hai trong b? s?u t?p Thu - ?ông 2015 c?a BST Love.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 24

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 27

Thông th??ng mùa th?i trang Thu - ?ông là d?p lên ngôi c?a nh?ng s?c tone tr?m c? ?i?n. Tuy nhiên, ?? M?nh C??ng ?ã phá cách.

3. Tình yêu n?i lo?n

Các thi?t k? phá cách, tr? trung, n?i lo?n b?ng nhi?u ch?t li?u ren l??i bên c?nh nh?ng thi?t k? vest kinh ?i?n dành riêng cho nam gi?i. ?? M?nh C??ng ?ã s? d?ng k? thu?t in chìm hay ?ính k?t th? công ?? kh?c h?a hình ?nh trái tim bi?u t??ng.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 30

Ng??i m?u nam ?ã xu?t hi?n v?i các thi?t k? phá cách, tr? trung, n?i lo?n b?ng nhi?u ch?t li?u ren l??i bên c?nh nh?ng thi?t k? vest kinh ?i?n.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 33

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 36

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 39

Trong ph?n này còn có r?t nhi?u các thi?t k? ?n t??ng bên c?nh các thi?t k? ???c ?ánh giá cao khi v?n gi? ???c nét nam tính, m?nh m? v?n có.

4. Tình yêu bùng n?

?? M?nh C??ng l?i bi?n ph?n th? t? c?a b? s?u t?p tr? nên ??c s?c khi chia chúng làm 4 b? s?u t?p nh? h?n. ?? M?nh C??ng ?ã t?o nên nh?ng thi?t k? cao c?p v?i hàng lo?t h?a ti?t trái tim ?an l?ng vào nhau t?o nên hi?u ?ng th? giác b?t m?t.

??c bi?t là s? xu?t hi?n c?a nh?ng ng??i m?u nam hóa thân thành m?u n? ?? truy?n t?i m?t ph?n thông ?i?p mang tính nhân v?n mà ?? M?nh C??ng mu?n nh?n g?i ?ó chính là tình yêu, hôn nhân c?a ng??i ??ng tính và chuy?n gi?i.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 42

S? xu?t hi?n c?a các ng??i m?u "chuy?n gi?i" truy?n t?i không ch? thông ?i?p th?i trang mà con là thông ?i?p mang tính nhân v?n v? quy?n ???c công nh?n c?a ng??i chuy?n gi?i ? Vi?t Nam.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 45

Ch?t li?u v?i cao c?p cùng ch? thêu th??ng h?ng ?ã góp ph?n nâng t?m cho nh?ng trang ph?c thu?c b? s?u t?p Love.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 48

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 51

Nh?ng cung b?c c?m xúc lãng m?n, quy?n r? c?a tình yêu ???c kh?c h?a qua nh?ng thi?t k? nh? nhàng, bay b?ng v?i h?a ti?t trái tim ???c cách ?i?u.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 54

Nh?ng th??c v?i có ?? m?m, c?ng khác nhau ???c k?t h?p thành th?c.

Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 1 Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 2Tuy?n t?p nh?ng chi?c váy tình yêu ??p nh?t c?a ?? M?nh C??ng 57

Nh?ng thi?t k? cao c?p ?òi h?i k? thu?t cao và khâu x? lí ch?t li?u ?? làm nên y?u t? sang tr?ng, ??ng c?p nh?ng v?n ??n gi?n.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 732
  • Tháng hiện tại: 30,180
  • Tổng lượt truy cập: 3,183,247
thiet ke website

giftcard