Phong cách Hà Hồ và tình mới của Cường Đô La

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 17:17 - Người đăng bài viết: admin
 

Nếu như Hà Hồ sang trọng, đẳng cấp thì Hạ Vi lại nhẹ nhàng, thanh lịch.

Soi nhan s?c và th?i trang "ng??i tình tin ??n" c?a C??ng ?ô La

Kho?nh kh?c gi?ng Hà H? ??n khó tin c?a Ph?m H??ng

Khám phá kho túi hàng hi?u kiêu k? c?a Hà H?

Bóc mác hàng hi?u giá kh?ng m?i nh?t c?a Hà H?

N?u nh? Hà H? sang tr?ng, ??ng c?p thì H? Vi l?i nh? nhàng, thanh l?ch. Cùng h?c h?i cách mix ?? cao tay c?a hai ng??i ??p ?ang gây "bão" c?ng ??ng m?ng và truy?n thông th?i gian này.

Hà H?

V?i l?i th? xu?t thân là ng??i m?u, nên h?u nh? ch?ng có hot trend nào làm khó ???c Hà Hô c?, cô là nhân ch?ng s?ng cho vi?c “l?a ??p vì ng??i “.

Là m?t “n? hoàng gi?i trí” nên cô luôn ch?m chút cho m?i l?n xu?t hi?n tr??c công chúng, v?i nh?ng d?p quan tr?ng Hà th??ng ch?n các b? trang ph?c c?u kì, b?t m?t ??n t? các th??ng hi?u n?i ti?ng nh? Versace, Moschino hay nh?ng trang ph?c c?a các nhà thi?t k? n?i ti?ng trong n??c nh?: Công Trí, Lý Quí Khánh…

Có th? th?y nh? s? t? m? c?ng nh? c?p nh?t các xu h??ng m?i m?t cách nhanh nh?y, Hà H? ?ã tr? thành m?t trong nh?ng bi?u t??ng th?i trang hàng ??u c?a Vi?t Nam hi?n nay.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 3

Hà H? xu?t hi?n n?i b?t trong bu?i ra m?t single What is love, cô mix áo y?m l?a h?a ti?t cùng qu?n ?ng loe ?en, item khó nh?n này c?ng không làm khó ???c cô, ?i kèm v?i th?t l?ng và cluth c?m tay t?t c? ??u ??n t? th??ng hi?u danh ti?ng Versace.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 6

Moschino là th??ng hi?u th?i trang ?a thích c?a “n? hoàng gi?i trí” cô di?n chi?c váy có in logo Moschino, m? fedora r?ng vành và sandal vàng ánh kim là nh?ng l?a ch?n “chu?n không c?n ch?nh” khi làm giám kh?o t?i cu?c thi The Remix.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 9

Hà H? khá nh?y bén khi c?ng lúc mix hai xu h??ng màu pastel và h?a ti?t hoa vào cùng m?t b? váy, chi?c ví c?m tay màu ?? là ?i?m nh?n hoàn h?o cho set ?? ??y sáng t?o này.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 12

Áo tr? vay x?p pli nh? nhàng ph?i cùng qu?n âu màu cà r?t, chi?c m?t kính và sandal ?? thô làm cho ng??i ??p n?i b?t khi xu?ng ph? dù ?n di?n c?c ??n gi?n.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 15

?ôi chân dài nay l?i dài h?n vwois chi?c qu?n ?ng loe denim ?i cùng sandal quay m?nh, áo thun không tay t?ng và m? fedora c?ng thêm chi?c cluth làm t?ng v? thanh l?ch cho set ?? này.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 18

Hà H? tr? trung trong b? váy denim, áo hai dây t?ng, chi?c áo khoát h? và túi xách hàng hi?u là ?i?m nh?n ??c bi?t mang l?i chút c? ?i?n cho b? trang ph?c.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 21

Hà H? là m?t trong nh?ng ngôi sao tiên phong cho xu h??ng tua rua ? Vi?t Nam, các item này th??ng xu?t hi?n ? nh?ng fashion week nh? Paris, Milan. B? cánh này l?t top sao x?u, nh?ng ít ai bi?t ?ây ?ang là xu h??ng hot nh?t trên Th? gi?i.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 24

Dù di?n c? cây ?en nh?ng n? ca s? v?n luôn n?i b?t, ?ôi giày chi?n binh cùng th?t l?ng LV tinh t? là nh?ng chi ti?t ??t làm n?i b?t b? trang ph?c này.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 27

White on white nh?ng th?t n?i b?t, cách mix sáng t?o và thông minh, cô s? d?ng chi?c áo l??i tr?ng có h?a ti?t làm ?i?m nh?n tr?ng tâm cho set ?? ??n gi?n.

H? Vi

H? Vi ???c bi?t ??n là m?t ng??i m?u ?nh, cô nàng nhanh chóng n?i ti?ng nh? vào v? ngoài xinh ??p và tài n?ng, m?i ?ây cô ??m nh?n vai T?m trong d? án ?i?n ?nh m?i nh?t c?a Ngô Thanh Vân, v?i v? ??p thu?n khi?t và phong cách th?i trang nh? nhàng, thanh l?ch. H? Vi ???c d? ?oán s? là m?t bi?u t??ng th?i trang m?i c?a showbiz Vi?t.

Khác v?i Hà H?, H? Vi ch?n cho mình phong cách t?i gi?n nh?ng không ??n ?i?u, cô th??ng ch?n cho mình nh?ng b? cánh tr? trung và n? tính làm b?t lên ???c v? ??p v?n có, nh?ng gam màu trung tính nh? tr?ng, ?en, xám ???c cô s? d?ng nhi?u .

Là m?t cô gái ?n m?c có gu và ch?t, H? Vi ???c nhi?u b?n tr? h?c h?i cách ?n m?c c?a mình, mái tóc ng?n so?n nh? cùng ?ôi môi ?? m?ng là th??ng hi?u ??c tr?ng c?a cô nàng H? Vi.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 30

H? Vi k?t h?p áo s? mi k? s?c cùng váy denim, giày bánh mì ánh kim là món ph? ki?n ?ang ???c các b?n tr? s?n lùng.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 33

Váy denim ?i v?i áo s? mi cách ?i?u màu cà r?t, cách ph?i màu ?ã t?ng ???c Hà H? áp d?ng ? trên làm cho b? trang ph?c tuy ??n gi?n nh?ng r?t n?i b?t và có chút c? ?i?n.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 36

N?u nh? Hà H? ch?n áo thun không tay tr?ng ph?i cùng qu?n ?ng loe denim, thì v?i áo c?c h? eo H? V? mix cùng short denim mang v? tr? trung và n?ng ??ng cho ng??i m?c.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 39

Cá Tính nh?ng không kém ph?n quy?n r? mà c? cây denim mang l?i cho ng??i m?c, giày m? nh?n và son ?? là hai v? khí l?i h?i giúp làm t?ng v? sexy cho t?ng th? b? trang ph?c.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 42

H? Vi tr? trung và tràn ??y n?ng l??ng v?i áo s? mi cách ?i?u ? ph?n tay, nh? nhàng tinh khôi ? ph?n trên, ph?n d??i ??i l?p là short jeans n?ng ??ng, ?i cùng sandanl ?? thô, cách mix ??i l?p này mang l?i s? phá cách nh?ng r?t hi?u qu?.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 45

N? di?n viên tr? trung và ?ang yêu v?i áo k? s?c ph?i cùng váy denim qua g?i, ph? ki?n là giày bánh mì ánh kim và chi?c túi xách ?eo chéo làm t?ng v? xì tin cho ng??i m?c.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 48

Áo hai dây, chân váy ?i?m nh?n ph?n ren tr?ng, trông r?t n? tính nh?ng l?i ???c cô nàng mix cùng giày th? thao, cách mix này làm cho set ?? tr? nên n?ng ??ng và tr? trung h?n r?t nhi?u.

Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 1 Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 2Phong cách Hà H? và tình m?i c?a C??ng ?ô La 51

H? Vi yêu ki?u v?i chi?c áo có thi?t k? thú v? ? ph?n ng?c nh? m?t chi?c n? c?a nhà thi?t k? Lâm Gia Khang, chân váy ?en xòe nh? cùng túi xách nh? nh?n, trông cô nàng nh? m?t công chúa nh? v?i set ?? n? tính này.


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

nhân chứng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 848
  • Tháng hiện tại: 30,296
  • Tổng lượt truy cập: 3,183,363
thiet ke website

giftcard