Phạm Hương bị cư dân mạng quốc tế nghi ngờ "dao kéo"

Đăng lúc: Thứ bảy - 12/12/2015 09:54 - Người đăng bài viết: admin
 

Mới đây, trên diễn đàn của Missosology đã xuất hiện một topic bàn tán về việc thay đổi nhan sắc ngoạn mục của đại diện đến từ Việt Nam, Phạm Hương.

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng

Ph?m H??ng mang 15 b? váy c?a Lê Thanh Hòa ?i thi HHHV

Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh 'bon chen' t?i HHHV

Missosology là m?t di?n ?àn s?c ??p n?i ti?ng trên th? gi?i. Trang web này không ch? ??a ra nh?ng bình ch?n, ?ánh giá r?t uy tín t? các chuyên gia s?c ??p hàng ??u mà còn là n?i ng??i hâm m? trên kh?p th? gi?i có th? ??a ra nh?ng ý ki?n, bình lu?n c?a mình v? các cu?c thi c?ng nh? thi sinh tham d?.

M?i ?ây, trên di?n ?àn c?a Missosology ?ã xu?t hi?n m?t topic nói v? vi?c thay ??i nhan s?c ngo?n m?c c?a ??i di?n ??n t? Vi?t Nam, Ph?m H??ng . V?i t?a ?? "Ms. Vietnam's Transformation is like Honey Lee"  (T?m d?ch: Hoa h?u Vi?t nam l?t xác nh? Honey Lee) nh? ?? ám ch? Ph?m H??ng c?ng gi?ng nh? tr??ng h?p c?a Hoa h?u Hàn Qu?c, Honey Lee - ng??i t?ng gây xôn xao d? lu?n v?i nghi v?n "dao kéo".

Theo ?ó, ng??i m? ra ?? tài bàn tán này ?ã ??ng t?i ?o?n video c?a ch??ng trình Vietnam's Next Top Model mà Ph?m H??ng ?ã tham gia mùa ??u tiên, cùng v?i m?t s? hình ?nh c?a cô khi tham gia cu?c thi này và th?i ?i?m hi?n t?i ?? ch?ng minh cho s? thay ??i nhan s?c khó ng?.

??ng th?i tác gi? c?a topic c?ng ??a thêm m?t l?i bình lu?n: "Tôi yêu v? ??p c?a cô ?y và tôi tin ch?c cô ?y s? làm t?t t?i cu?c thi n?m nay. Trong th?i ??i này, ph?u thu?t không còn là ?i?u quá to tát".

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 3

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 6

Nh?ng b?c ?nh quá kh? c?a Ph?m H??ng b? dân m?ng qu?c t? l?c l?i và nghi ng? v? nhan s?c hi?n t?i c?a cô

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 9

Video th?i ?i?m Ph?m H??ng tham d? Vietnam's Next Top Model ???c ??ng t?i trên di?n ?àn

Ngay l?p t?c, ?? tài thu hút nhi?u bình lu?n, bàn tán rôm r? t? nh?ng ng??i quan tâm trên kh?p th? gi?i. Trong ?ó, ph?n l?n ??u khen ng?i nhan s?c c?a ??i di?n ??n t? Vi?t Nam và cho r?ng vi?c Ph?m H??ng có ph?u thu?t hay không không h? quan tr?ng mà v?n ?? chính là ? th?i ?i?m hi?n t?i, ng??i ??p Vi?t Nam s? h?u nhan s?c vô cùng t? nhiên.

Bên c?nh ?ó, c?ng có nhi?u ý ki?n cho r?ng có th? Ph?m H??ng không h? ph?u thu?t th?m m? mà ch? là s? khác bi?t do gi?m cân.

M?t tài kho?n có tên Greenforest cho bi?t thêm: "Vi?c ph?u thu?t th?m m? b? c?m t?i các cu?c thi s?c ??p ? Vi?t Nam. Hoa h?u hoàn v? Vi?t Nam ?ã tham d? 2 cu?c thi s?c ??p l?n nh?t t?i qu?c gia này và ?ã tr?i qua nhi?u l?n ki?m tra nhân tr?c h?c v?i các bác s?, chuyên gia. Tôi kh?ng ??nh r?ng cô ?y ch?a bao gi? tr?i qua l?n ph?u thu?t th?m m? nào. T?t c? nh?ng gì cô ?y ?ã làm là gi?m cân và có th? ch?nh l?i m?t chút ? hàm r?ng".

Có ng??i còn cho r?ng "Không ch? gi?m cân mà nh? bi?t cách ?n m?c và trang ?i?m mà cô ?y m?i có s? thay ??i ngo?n m?c nh? th?. B?n ch?a th?y ?nh tr??c và sau khi ???c tân trang c?a các ngôi sao Hollywood à?"

?? gi?i thích cho khuôn m?t thay ??i khác l? c?a Ph?m H??ng m?t tài kho?n có tên Clover89 còn d?n ch?ng t? chính b?n thân mình: "Tôi ch?c ch?n r?ng g??ng m?t con ng??i có th? thay ??i qua nhi?u n?m. Tr??ng h?p c?a tôi là m?t ví d?. Cách ?ây 2 n?m, tôi trông r?t x?u và thô . Nh?ng hi?n t?i khi bi?t cách ch?m s?c c? th? và s? d?ng m? ph?m, m?i ng??i không th? tin r?ng tôi l?i có th? nóng b?ng và xinh ??p ???c nh? bây gi?. Tôi không h? có ti?n ?? th?m m?. Tôi tin ch?c r?ng H??ng có m?t v? ??p r?t t? nhiên. Hãy tin cô ?y!"

Ph?m H??ng ??p tinh khôi trong tà áo dài t?i HHHV 2015

Miss Universe 2015 ?ang là m?t trong nh?ng cu?c thi ???c chú ý nh?t trên toàn th? gi?i hi?n nay, ?ây là m?t cu?c thi s?c ??p uy tín và quy mô và ?ang gày càng nóng lên t?ng ngày khi càng g?n ??n ?êm chung k?t, và s? có m?t ??i di?n nhan s?c m?i lên ngôi.

??i di?n c?a Vi?t Nam Ph?m H??ng ?ang là m?t trong nh?ng thí sinh ???c chú ý và có kh? n?ng l?t top các ng??i ??p nh?t c?a cu?c thi.

M?i ?ây ng??i ??p v?a cho ??ng t?i m?t s? hình ?nh trong bu?i ti?c ??u giá t? thi?n thu?c khuôn kh? c?a Miss Universe 2015, ?i?u ?áng chú ý là chi?c áo dài tr?ng tinh t? mà cô di?n nh?n ???c r?t nhi?u s? khen ng?i t? ng??i hâm m?.

Có th? nói Ph?m H??ng khá khôn ngoan khi bi?t cách qu?ng bá hình ?nh và n?n v?n hóa c?a Vi?t Nam ngày càng g?n h?n ??n b?n bè qu?c t?, gi?a m?t r?ng ng??i ??p váy áo l?ng l?y thì cô v?n r?t n?i b?t trong tà áo dài tr?ng tinh khôi, là di s?n v?n hóa c?a Vi?t Nam.

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 12

??i di?n c?a Vi?t Nam n?n nã và tinh t? trong tà áo dài truy?n th?ng c?a Vi?t Nam.

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 15

Chi?c áo dài Vi?t Nam tuy ??n gi?n nh?ng là m?t trong nh?ng trang ph?c tôn dáng và khoe l?i th? hình th? t?t nh?t, v? ??p hi?n ??i và nh?ng ???ng cong c?a Ph?m H??ng ???c khai thác tri?t ?? nh? chi?c áo dài .

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 18

Cô r?t n?i b?t trong b? trang ph?c này t?i bu?i ??u giá t? thi?n,

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 21

Ng??i ??p ?? s?c cùng ??i di?n Venezuela.

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 24

?óa sen b?ng vàng này chính là v?t ph?m ??u giá c?a ??i di?n Vi?t Nam t?i bu?i t? thi?n.

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 27

Ph?m H??ng c?ng nh?n ???c r?t nhi?u s? yêu m?n và tình c?m mà các ??i di?n khác dành cho cô.

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 1 Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 2Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo" 30

Hình ?nh trong bu?i shoooting ???c di?n ra tr??c ?ó m?t ngày c?a cô ???c ??ng t?i trên trang m?ng xã h?i c?a cu?c thi.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 851
  • Tháng hiện tại: 30,299
  • Tổng lượt truy cập: 3,183,366
thiet ke website

giftcard