Hoàng Ku: Sơn Tùng chi cả tỷ đồng cho trang phục biểu diễn

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/12/2015 23:16 - Người đăng bài viết: admin
 

Người đứng sau các lựa chọn và thể hiện thời trang của Sơn Tùng M-TP lần này là stylist tài năng người Hà Nội - Hoàng Ku.

Stylist Hoàng Ku mách n??c m?c ??p "m?t phát ?n ngay"

Stylist Hoàng Ku bi?n hóa phong cách v?i qu?n skinny ?en

C?n c?nh nh?ng công vi?c "không tên" c?a các stylist

Stylist Pông Chu?n ch?n ?? ??c - ??p cho n? sinh

Liveshow "Chuy?n bay ??u tiên" c?a ca s? S?n Tùng M-TP khép l?i, m?t trong nh?ng ?i?u ???c nh?c nh? nhi?u là các trang ph?c bi?u di?n. Con s? 800 tri?u ??ng chi tr? cho các món ?? hàng hi?u mà nam ca s? ?ã m?c trong liveshow khi?n nhi?u ng??i chú ý.

Ph?i ch?ng S?n Tùng ?ã quy?t tâm "tháo" mác ??o nhái trang ph?c ?? lên t?m phong cách?

Ng??i ??ng sau các l?a ch?n và th? hi?n th?i trang c?a S?n Tùng M-TP l?n này là stylist tài n?ng ng??i Hà N?i - Hoàng Ku. Hoàng Ku là stylist "mát tay" cho nhi?u n? ca s? làng nh?c, h?p tác v?i S?n Tùng là m?t trong nh?ng vi?c thú v? c?a chàng stylist 8X trong n?m nay.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 3

Stylist Hoàng Ku h?p tác v?i ca s? S?n Tùng M-TP t? tháng 10/2015. Chàng stylist tài n?ng ?ã giúp S?n Tùng có ???c hình ?nh th?i trang cu?n hút h?n trên sân kh?u ca nh?c.

Hoàng Ku "g?t r?a" cho S?n Tùng?

- Hoàng Ku làm stylist cho S?n Tùng M-TP trong live show "Chuy?n bay ??u tiên" và ?ã chi ??n 700-800 tri?u ??ng cho trang ph?c - con s? th? hi?n ?? "ch?u ch?i". V?y Hoàng Ku ?ã giúp S?n Tùng th?t s? thành “tay ch?i” th?i trang hay ch?a?

?? tr? thành “tay ch?i” thì ph?i ?? cho m?i ng??i quy?t ??nh trao cho cái danh x?ng ?y. 

Tôi và Tùng, hai anh em ?ã b?t tay nhau và ?ang “ch?i” v?i th?i trang, t?ng ngày, ?? tr? nên hoàn ch?nh b?n thân h?n. ?? m?i l?n xu?t hi?n tr??c công chúng là m?t hình ?nh ch?n chu, th? hi?n ???c s? nghiêm túc trong công vi?c c?ng nh? tôn tr?ng khán gi?.

- 700-800 tri?u là s? ti?n trong d? tính hay v??t ngoài d? tính c?a b?n và S?n Tùng?

?? chu?n b? cho liveshow, c? Tùng và tôi ch? chú tâm ??n vi?c tìm ???c ?? ??p và h?p v?i liveshow, ch? ch?a ngh? t?i m?t con s? d? tính nào c?. Vì v?y, khi tìm th?y m?i m?t món ?? ?ng ý, là c? hai th?y m?ng l?m r?i.

- Ph?n l?n các món ?? Hoàng Ku ch?n cho S?n Tùng ??u c?a th??ng hi?u Saint Laurent. ?ây là th??ng hi?u yêu thích c?a Hoàng Ku, ??ng th?i là th??ng hi?u th?i trang yêu thích c?a BigBang – nhóm nh?c S?n Tùng ch?u nhi?u ?nh h??ng. L?a ch?n này có ph?i là ng?u nhiên?

Ngay khi nói ??n vi?c mua qu?n áo, c? hai chúng tôi ??u ngh? ngay trong ??u là Saint Laurent.

??u tiên vì s? thích c?a c? hai, ti?p theo là ??n thi?t k? form qu?n áo c?a hãng c?ng nh? thông s?, c?  qu?n áo, có các m?u size nh? v?a v?i dáng ng??i c?a Tùng.

Trong khi ?a s? các hãng làm theo size chu?n c?a Tây nên ng??i châu Á nh? con m?c s? không v?a. Ngoài ra là s? h?p m?t c?a các m?u thi?t k?, c?ng nh? h?p v?i phong cách- th?i trang bi?u di?n sân kh?u.

Tôi c?ng tìm và mua cho Tùng nhi?u b? trang ph?c t? th??ng hi?u khác cho liveshow, nh?ng liveshow này Tùng ch? m?c 5 b?, vì v?y nh?ng trang ph?c còn l?i s? ?? giành cho m?t d?p ra m?t khán gi? s?p t?i.

Và khi l?a ch?n trang ph?c cho Tùng m?c, tôi c?ng ?ã ph?i tìm và xem r?t nhi?u d? li?u hình ?nh, ?? tránh mua và ph?i các món ?? “??ng hàng” r?i ??y!

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 6

S?n Tùng m?c áo khoác da màu ?en c?a Balmain x H&M.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 9

Chi?c áo khoác Balmain x H&M ???c mua v?i giá g?n 20 tri?u ??ng.

- Hoàng Ku ph?i t?i nh?ng ?âu ?? ch?n trang ph?c cho chàng ca s? ?ình ?ám này?

Tôi v?a có chuy?n công tác t? Châu Âu v?, nên g?n nh? các b? s?u t?p c?a các nhà m?t tôi ?ã thu?c lòng h?t. Vi?c tìm ki?m ?? cho Tùng t? các th??ng hi?u n??c ngoài c?ng vì th? mà không g?p khó kh?n.

Ngoài ra, tôi và Tùng có k?t h?p v?i s? tr? giúp c?a các nhà thi?t k? trong n??c nh? anh ?? M?nh C??ng, Lý Quý Khánh, Tùng V?, Lý Giám Ti?n, th??ng hi?u Maschio ?? ??t riêng nh?ng b? trang ph?c ?i di?n cho Tùng.

- S?n Tùng ?ã có nhi?u hình ?nh th?i trang b? g?n v?i tin ??n sao chép hình ?nh c?a m?t s? ca s? qu?c t?. Hoàng Ku dùng cách nào ?? “g?t r?a” cho S?n Tùng?

Th?t ra phong cách th?i trang nam v? c? b?n ?ã không phong phú, th?i trang bi?u di?n sân kh?u l?i càng hi?m ?? ??p mà không b? l?, nên vi?c b? g?n mác “copy” ngh? s? qu?c t? c?ng là ?i?u hi?n nhiên.

N?u b?n ?? ý, ??i ?a s? ca s? nam t?i Vi?t Nam ??u b? m?t màu, ai ai c?ng gi?ng ai. N?u không ph?i m?c theo ki?u l?ch lãm, ??n gi?n, g?n li?n v?i suit, thì s? là hình ?nh m?t anh ca s? siêu s?n và x?u, qu?n áo xanh ?? khó hi?u, ?ính h?t l?p lánh. Còn các b?n tr? underground thì m?t là hiphop, hai là Goth v?i cách mix trang ph?c màu ?en tuy?n.

K?t lu?n l?i, chúng ta d? dàng nh?n ra Tùng là m?t trong nh?ng ca s? Vi?t Nam có phong cách th?i trang khác so ??i ?a s? các ca s? trong n??c. Và nh?ng “thành ph?n” n?i b?t, tiên phong thì không bao gi? thoát kh?i s? tò mò và công kích c?a công chúng.

Ca s? n? ? Vi?t Nam ?n m?c ??p khá nhi?u và phong phú, nh?ng ca s? nam thì r?t ít, th?m chí ??m ???c trên ??u ngón tay, và Tùng là m?t trong nh?ng ca s? nam ?n m?c ??p ?? ?? khi?n tôi ?n t??ng, k? c? tr??c th?i ?i?m làm vi?c cùng nhau.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 12

NTK tr? Lý Giám Ti?n ?ã thi?t k? chi?c áo khoác ?ính ?á c?c k? công phu này dành riêng cho S?n Tùng M-TP.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 15

Áo khoác lông r?c r? c?a NTK ?? M?nh C??ng v?n dành cho n? nh?ng khi S?n Tùng khoác lên l?i mang m?t s?c thái m?i.

S?n Tùng có n?ng khi?u th?i trang

- T?i sao S?n Tùng l?i ch?n Hoàng Ku làm stylist cho show di?n quan tr?ng này?

Tôi ??m nhi?m vai trò làm stylist cá nhân cho Tùng, ??m b?o hình ?nh cho Tùng trong t?t c? các s? ki?n xu?t hi?n tr??c công chúng, c?ng nh? các d? án v? hình ?nh t? tháng 10/2015 ??n nay. Vì v?y trên danh ngh?a, liveshow tôi v?n ??m nhi?m vai trò stylist cho S?n Tùng, nh?ng th?c ch?t thì l?n này Tùng ?ã t? làm g?n h?t.

Tôi ch? t? v?n và góp ý thêm cho Tùng thôi. Tr??c liveshow, Tùng ?ã có ch? ý m?c nh?ng trang ph?c th? nào, ph?i ra sao, tôi giúp Tùng tìm và l?a ch?n l?i l?n cu?i tr??c khi lên sân kh?u.

Tôi không mu?n c??p công c?a c?u ?y ?âu. (c??i)

- B?n nh?n xét th? nào v? phong cách th?i trang c?a S?n Tùng?

Tùng có phong cách riêng c?a b?n thân, và cá tính c?a c?u ?y r?t m?nh. C?u ?y có b?n n?ng th?i trang, th?n thái c?a c?u ?y t?t. Nên m?t b? qu?n áo r?i vào tay c?u ?y, khó có th? x?u ???c.

Tuy nhiên thì v?n ph?i chê "gà nhà" m?t chút vì c?u ?y khá c?ng ??u, nên ?ôi lúc không mu?n th? nh?ng cái m?i m?, Tùng v?n h?i b? r?p khuôn vào phong cách cá nhân theo ?u?i.

Nên ?? làm m?i hình ?nh h?n n?a, s? ph?i m?t thêm m?t th?i gian.

- ?? trao ??i và th?ng nh?t quan ?i?m, các l?a ch?n th?i trang hai b?n ?ã làm vi?c v?i nhau nh? th? nào?

Tôi ? Hà N?i, còn Tùng ? Sài Gòn, vì v?y mà hai anh em t?i nào c?ng trao ??i v?i nhau qua ?i?n tho?i, tin nh?n. Nhi?u hôm nh?n tin t?i c? ?êm, có khi nh?n tin v?i nhau còn nhi?u h?n v?i ng??i yêu.

- Món ?? nào ?áng chú ý nh?t trong các trang ph?c bi?u di?n v?a qua c?a S?n Tùng live show?

Tôi thích nh?t và h?i h?p ??i ch? hình ?nh Tùng m?c chi?c áo vest ?ính sequin c?a Saint Laurent. Lúc liveshow di?n ra tôi ?i công tác n??c ngoài nên c? ngóng ch? các fan ??ng hình lên facebook ?? ngóng mãi.

?ó chính là chi?c áo tôi thích nh?t trong BST thu - ?ông 2015 c?a Saint Larent Pháp.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 18

Chi?c áo vest ?ính sequin c?a Saint Laurent có giá kho?ng 200 tri?u ??ng.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 21

Chi?c áo n?m trong BST thu - ?ông 2015 c?a Saint Larent Pháp.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 24

C?n c?nh chi?c áo ??t giá mà stylist Hoàng Ku mong ch? th?y S?n Tùng m?c lên sân kh?u.

- Sau show di?n, Hoàng Ku nh?n ???c nh?ng ph?n h?i nh? th? nào v? trang ph?c b?n chu?n b? cho Tùng?

V?i Tùng thì luôn có hai lu?ng d? lu?n. M?t là khen - tâng b?c lên t?n mây xanh t? fan, hai là chê - dìm hàng không th??ng ti?c t? anti-fan.

B?n thân tôi thì luôn mong ch? nh?ng ph?n h?i t? nh?ng anh ch? em ??ng nghi?p trong ngh?, c?ng nh? trong ngành ngh? thu?t - gi?i trí, ?ó là nh?ng l?i nh?n xét góp ý ?áng trân tr?ng nh?t. Và m?i ng??i ??u khen ng?i s? thay ??i hình ?nh rõ ràng mang tính tích c?c t? Tùng, ?i?u này c?ng khi?n tôi c?m th?y vui vì mình ?ã hoàn thành t?t công vi?c.

- Live show k?t thúc, Hoàng Ku còn giúp S?n Tùng phát tri?n hình ?nh th?i trang hay không?

Hi?n t?i tôi và Tùng ?ang b?t tay vào “bàn m?u tính k?” cho liveshow ngoài Hà N?i.

Hai anh em c?ng ?ang yêu th??ng nhau l?m nên ch?a nói l?i “chia tay” ngay ???c ?âu. Còn v? sau thì ch?a nói tr??c ???c, v?n s? tu? duyên mà.

- C?m ?n stylist Hoàng Ku, chúc b?n s?c kh?e và thành công!

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 27

M?t chi?c s? mi da beo c?a Saint Larent có giá kho?ng 17 tri?u ??ng.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 30

Chi?c áo vest tr?ng c?a Saint Larent có giá kho?ng 60 tri?u ??ng giúp S?n Tùng t? tin.

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 33

Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 1 Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 2Hoàng Ku: S?n Tùng chi c? t? ??ng cho trang ph?c bi?u di?n 36

Nh?ng món ?? hàng hi?u ???c chu?n b? công phu và ph?i h?p linh ho?t giúp chàng ca s? "t?a sáng" trên sân kh?u.


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

gột rửa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 1,688
  • Tháng hiện tại: 31,791
  • Tổng lượt truy cập: 3,184,858
thiet ke website

giftcard