Hoa hậu Hương Giang: "Mặc táo bạo nhưng không phản cảm"

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/12/2015 20:09 - Người đăng bài viết: admin
 

Hoa hậu xinh đẹp thường sử dụng những sản phẩm thời trang trong nước và không sính hàng hiệu.

V? Bình Minh ??p m?n mà bên hoa h?u H??ng Giang

Hoa h?u H??ng Giang l?n ??u d?n con gái ?i s? ki?n

L? ?nh con gái Hoa h?u H??ng Giang

Tr?n Th? H??ng Giang là ng??i ?ã t?ng th? s?c và "chinh chi?n" t?i nhi?u cu?c thi hoa h?u l?n nh? khác nhau và ??t ???c nhi?u danh hi?u trên các ??u tr??ng nhan s?c trong n??c và th? gi?i. 

Vào ??u n?m 2010, theo nh?ng cu?c bình ch?n trên trang web Globalbeauties, H??ng Giang ??t ???c m?t lo?t các gi?i th??ng c?a trang web này nh? top 3 ?? nh?t m? nhân ???ng ??i, top 10 g??ng m?t c?a n?m.

Sau ?ó, H??ng Giang còn có tên trong top 10 hoa h?u c?a các hoa h?u và danh hi?u hoa h?u c?a các hoa h?u châu Á c?ng do chính trang m?ng này kh?i x??ng và bình ch?n.

Ti?u Panda xinh x?n, ho?t bát là k?t qu? c?a m?i tình ??p sau nhi?u n?m vun ??p c?a cô v?i ng??i ch?ng Trung Qu?c. M?c dù b?n r?n v?i công vi?c nh?ng H??ng Giang v?n luôn dành th?i gian cho b?n thân và s? h?u v? ??p r?ng r?.

Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 1 Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 2Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 3

- V?i qu? th?i gian b?n r?n dành cho s? nghi?p và con gái nh?, H??ng Giang dành th?i gian cho vi?c ch?m sóc s?c ??p c?a b?n thân ra sao?

Tôi quan ni?m làm ??p là ?? cho b?n thân mình tr??c tiên, ?? mình c?m th?y t? tin khi giao ti?p v?i ng??i khác, bi?t trân tr?ng, nâng niu b?n thân mình. Tôi không có nhi?u th?i gian nên m?i sáng ch? dành 10 phút ?? makeup và s? d?ng kem d??ng vào bu?i t?i.

Dù b?n không t?i phòng t?p ???c, tôi c?ng s? t? t?p kho?ng 20 phút các bài t?p yoga, gym, abs ??n gi?n ? nhà ?? gi? c? th? kho? m?nh.

- B?n khi?n nhi?u ph? n? ng??ng m? v?i nhan s?c luôn t??i tr?, b?n có th? chia s? bí quy?t ?? gi? gìn s?c ??p?

Gi? s?c kho? và tinh th?n th?t t?t s? làm cho b?n luôn r?ng ng?i s?c s?ng. Các m? ph?m giúp tôn lên v? ??p c?a ???ng nét, nh?ng chính tinh th?n m?i làm lên th?n thái cu?n hút ng??i ??i di?n. Tôi b? h?p d?n b?i nh?ng ng??i ph? n? luôn gi? cho b?n thân ???c làm vi?c, b?n r?n và h? r?t yêu ??i, h?nh phúc. 

- Theo Giang, ?i?u gì là quan tr?ng nh?t ?? có m?t s?c kh?e t?t và vóc dáng ??p?

T?p th? d?c ??u ??n là ?i?u quan tr?ng nh?t. Tôi c?ng t? ch?m con mà không có ng??i giúp vi?c, c?ng b?n r?n ?i làm nh? m?i ng??i. Song tôi c? g?ng d?y s?m h?n m?t chút ?? duy trì t?p th? d?c hàng ngày.

Tôi t?p theo các bài t?p trên youtube mà bây gi? r?t ph? bi?n, b?n có th? search và l?a ch?n thay ??i m?i ngày cho ?? nhàm chán. Có th? là yoga, abs work out, gym, hay zumba, mi?n sao c? th? b?n ???c v?n ??ng.

Tôi không tin dùng các lo?i thu?c gi?m cân mà ch? tin vào cách ?n u?ng lành m?nh và t?p th? d?c ?úng cách m?i giúp duy trì m?t vóc dáng cân ??i. 

Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 1 Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 2Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 6

Theo H??ng Giang, t?p th? d?c ??u ??n là ?i?u quan tr?ng nh?t ?? có m?t s?c kh?e t?t và vóc dáng ??p.

- Làn da c?a Giang khi?n nhi?u ch? em “ng? m?”, b?n có th? chia s? bí quy?t ch?m sóc da hàng ngày c?a mình ?? g?i t?i ??c gi??

May m?n là tôi có làn da kho?, dù trang ?i?m hàng ngày, hay có khi là ph?i tr?c ti?p dùng th? h?n...300 lo?i m? ph?m trong vòng 3 tháng ?? ch?m ?i?m bình ch?n. Th?c t?, làn da m?i ng??i m?t khác, b?n ph?i th? r?t nhi?u lo?i m? ph?m ?? ch?n lo?i phù h?p v?i mình. ??ng th?i, m?i nhãn hàng m? ph?m l?i có m?t vài s?n ph?m t?t nh?t, nên tham kh?o ?? ch?n lo?i phù h?p v?i làn da.

Ví d? tôi dùng d??ng ?m, d??ng ban ?êm và d??ng m?t b?ng The history of Whoo; CC cream, k?p mi c?a Shu, ph?n ph?, son, và t?y trang c?a Chanel. Tôi không ph?i ng??i quá k? tính song v?i m? ph?m, nó ?nh h??ng tr?c ti?p t?i s?c kho? nên ph?i ??c k? thành ph?n và tin t??ng th??ng hi?u uy tín. 

 Tôi th??ng r?a m?t b?ng n??c h?i ?m, không dùng kh?n r?a m?t và dùng d??ng ?m ngay khi v?a r?a m?t xong. V?i ph? n? trên 25 tu?i, d??ng ?m và ch?ng n?ng là hai th? không ???c thi?u hàng ngày. M?i tu?n 2 l?n, tôi dùng t?y t? bào ch?t ?? làm s?ch da.

Tôi dùng c?a Nâu Nâu, m?t th??ng hi?u hand made và organic c?a Vi?t Nam. Tôi nói không v?i các lo?i kem tr?n hay các s?n ph?m truy?n mi?ng, xách tay không rõ ngu?n g?c mà qu?ng cáo tr?ng da hay da m?m m?n t?c thì. Làn da c?n ch?m sóc hàng ngày và gi? kho? m?nh ch? vi?c thay ??i ngay l?p t?c s? có h?u qu? không t?t. 

Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 1 Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 2Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 9

Hoa h?u H??ng Giang ch?m sóc r?t k? cho làn da.

- B?n luôn g?n li?n hình ?nh v?i nh?ng trang ph?c kín ?áo, b?n có ý ??nh thay ??i phong cách ?? làm m?i b?n thân?

Tôi ch?n l?a trang ph?c theo b?i c?nh xu?t hi?n t?i s? ki?n: Có lên sân kh?u hay không, nên kín ?áo hay có th? h?. Tôi v?n m?c các trang ph?c có nh?ng ???ng c?t x? táo b?o nh?ng không h? m?t cách ph?n c?m vì tôi bi?t ?i?m d?ng c?a mình cho phù h?p. 

 - H??ng Giang t? khi m?i ??ng quang v?n g?n li?n hình ?nh v?i mái tóc dài, g?n ?ây b?n quy?t ??nh thay ??i v?i mái tóc ng?n tr? trung, b?n có ti?c mái tóc dài tr??c kia?

Tôi m?i c?t tóc ng?n t? 2 tháng tr??c. C?ng ??n ?o l?m, vì tr??c gi? tôi th??ng ?? tóc dài, thu?n ti?n làm ?? ki?u khi ?i event, quay qu?ng cáo. Song cu?i cùng ch?c l??i "ch? là tóc thôi mà", tóc c?t ?i thì s? m?c dài l?i, thay ??i cho ?? nhàm chán nên tôi quy?t ??nh thay ??i.

Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 1 Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 2Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 12H??ng Giang làm m?i hình ?nh v?i ki?u tóc m?i.

- B?n th??ng s? d?ng nh?ng thi?t k? trong n??c hay hàng hi?u c?a n??c ngoài và t?i sao?

Tôi th??ng cùng nhà thi?t k? Lê Thanh Hoà bàn b?c tr??c khi xu?t hi?n ? ?âu và anh s? giúp tôi chu?n b? trang ph?c phù h?p. Tôi th?y tho?i mái và tin t??ng vào s? l?a ch?n c?a mình và r?t nhi?u l?n ???c bình ch?n vào sao m?c ??p v?i các thi?t k? riêng ?ó. 

- H??ng Giang có cách trang ?i?m, ch?n trang ph?c ??i th??ng và khi ?i s? ki?n khác nhau nh? th? nào?

Trang ph?c hàng ngày c?a tôi ti?n d?ng, ??n gi?n h?n ?? phù h?p ch?i ?ùa cùng con, k?t b?n nhi?u v?i tote bag. Còn khi ?i làm, tôi th??ng ch?n các trang ph?c ??m li?n ch?n chu, th??ng là ph?i v?i m?t item màu n?i ?? nh?n nhá. Khi trang ?i?m, tôi th??ng nh?n vào thay ??i s?c màu son môi ?? bi?n hoá m?i ngày. Ph? n? thì có quy?n làm ?i?u mà! 

- C?m ?n nh?ng chia s? c?a b?n!

Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 1 Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 2Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 15

Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 1 Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 2Hoa h?u H??ng Giang: "M?c táo b?o nh?ng không ph?n c?m" 18

Makeup: Ph??c L?i

Photo: Kim Bánh Trôi N??c


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1,808
  • Tháng hiện tại: 27,280
  • Tổng lượt truy cập: 3,180,347
thiet ke website

giftcard