5 sao Việt chứng minh mẹ đơn thân càng phải đẹp

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/12/2015 09:46 - Người đăng bài viết: admin
 

5 ngôi sao có nhan sắc xinh đẹp và nổi tiếng, mặc dù vất vả khi làm mẹ đơn thân nhưng họ vẫn dành thời gian chăm sóc cho bản thân.

Th?i trang quên âu lo tu?i tác c?a Thân Thuý Hà

M? ??n thân v?i ni?m ?am mê may váy áo

Phong cách ng?m là mê c?a các "hoàng t? nhí" Vbiz

Nhi?u ph? n? l?a ch?n là bà m? ??n thân, m?c dù c?ng g?p không ít khó kh?n nh?ng h? v?n m?nh m? và t? tin. Trong showbiz, r?t nhi?u ngôi sao l?a ch?n s? h?nh phúc bên con nh?, m?t tay ch?m con và h?nh phúc vì ?i?u ?ó.

M?c dù "m?t mình" nh?ng h? luôn r?ng ng?i và ch?n chu m?i khi xu?t hi?n và c? ngay trong phong cách th??ng ngày. Thân Thúy Hà, Xuân Lan, Hi?n Th?c, Qu?nh Chi, Di?p B?o Ng?c là nh?ng bà m? ??n thân xinh ??p và n?i ti?ng, h? c?ng có gout th?i trang cá nhân ?áng ng?m.

1. Thân Thúy Hà

S? h?u m?t khuôn hình ??p, n? c??i và ánh m?t bi?t nói, Thân Thúy Hà th?c s? là m?t m? nhân có ti?ng t?m trong làng gi?i trí vào gi?a nh?ng n?m 90. 

Hi?n t?i, khi ?ã có m?t cu?c hôn nhân tan v?, Thân Thúy Hà v?n xu?t hi?n v?i nét ??p n?n nã, ??m th?m. Cô m?nh m? và là m? ??n thân h?nh phúc bên c?u con trai kháu kh?nh. Thân Thúy Hà ho?t ??ng tích c?c v?i vai trò di?n viên sau khi giã t? sàn catwalk. Nh?ng vai di?n c?a cô ?a d?ng v? tính cách và ?? l?i d?u ?n trong lòng khán gi?. Thúy Hà c?ng là ng??i b?n thân thi?t v?i Hà T?ng.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 3

Phong cách th?i trang c?a ng??i ??p c?ng nh? nhàng n? tính và mang h?i h??ng c? ?i?n gi?ng nh? chính cá tính c?a cô. Cô g?n li?n v?i mái tóc dài suôn m??t k? t? khi b?t ??u s? nghi?p.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 6

V?i chi?u cao 1m68, cô n?i b?t trong dàn m?u Vi?t th? h? ??u và là cái tên sáng giá trong nh?ng concept ?nh th?i trang cách ?ây 10 n?m. Hi?n t?i cô v?n là g??ng m?t quen thu?c trong nh?ng s? ki?n th?i trang l?n nh?.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 9

"Bà m? ??n thân" luôn n?i b?t ? m?i s? ki?n v?i làn da tr?ng không tì v?t, thân hình chu?n. Không màu mè, xúng xính hàng hi?u nh?ng phong cách th?i trang c?a cô r?t riêng, g?i c?m v?a ?? ?? nhi?u ?àn ông ph?i khao khát.

2. Xuân Lan

Sinh cô công chúa ??u lòng khi ?ã b??c qua th?i k? ??nh cao nhan s?c, s? nghi?p, c?ng va v?p không ít sóng gió, không ít ng??i ??n ?oán v? cha c?a con gái siêu m?u Xuân Lan. B?t ch?p d? lu?n, 2 m? con cô v?n vui v? h?nh phúc bên nhau. Xuân Lan nhanh chóng l?y l?i thân hình thon g?n sau sinh và ngày càng ??p r?ng ng?i. 

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 12

???c m?nh danh là Bi?u t??ng th?i trang Vi?t Nam hay Kate Moss Vi?t Nam, Xuân Lan thu?c th? h? ng??i m?u th?i kì ??u - nh?ng n?m 96-97. Hi?n nay, sau nhi?u n?m ho?t ??ng trong ngh?, cô v?n th??ng xuyên tham gia các ch??ng trình th?i trang và là m?t trong s? ít g??ng m?t m?u có tu?i ngh? cao nh?t.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 15

N?m 2011, Xuân Lan ???c m?i làm gi?m kh?o Vietnam's Next Top Model mùa th? hai và ti?p t?c làm giám kh?o mùa th? ba n?m 2012. V?i kh? n?ng và kinh nghi?m, cô ???c ?ánh giá cao và tìm ra nhi?u g??ng m?t ?ình ?ám c?a làng m?u hi?n nay.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 18

Không ch? l?ng l?y trong nh?ng concept ?nh và khi tham gia s? ki?n, phong cách ??i th??ng c?a Xuân Lan c?ng cá tính và ?áng h?c h?i. S? k?t h?p ?? t?i gi?n nh?ng v?n có ?i?m nh?n khi?n cô n?i b?t gi?a ph?.

3. Hi?n Th?c

Khi s? nghi?p ?ang g?p nhi?u thu?n l?i, Hi?n Th?c ??t ng?t tuyên b? k?t hôn cùng Tu?n Th?ng tay tr?ng c?a ban nh?c n?i ti?ng th?p niên 90 Sài Gòn Boys sau hai n?m yêu nhau. Tuy nhiên ?ám c??i này ?ã không x?y ra.

C?ng trong n?m này, Hi?n Th?c ??t ng?t ng?ng s? nghi?p, ch?p nh?n nhi?u ?i?u ti?ng ?? sinh con. Ban ??u m?i th? ??u r?t khó kh?n v?i n? ca s?, tuy nhiên v?i s? giúp ?? c?a gia ?ình và ng??i hâm m? cô ?ã v?ng vàng h?n và s? nghi?p c?ng ??t ???c nhi?u thành công và ?? l?i d?u ?n trong lòng khán gi?.

Gia B?o con gái Hi?n Th?c hi?n nay ?ã 13 tu?i không còn m?m m?m nh? ngày nào và bé còn ???c th?a h??ng r?t nhi?u nét ??p t? m? Hi?n Th?c. 

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 21

N? ca s? "Nh?t ký c?a m?" luôn gi? ???c v? ??p r?ng r? v?i n? c??i quen thu?c. Cô là m?t trong nh?ng ca s? n?i ti?ng và thành công nh?t trong làng nh?c Vi?t.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 24

? tu?i 34 cô v?n gi? ???c nét tr? trung và khi?n nhi?u ng??i ph?i siêu lòng. Sau 13 n?m nuôi con m?t mình, cô v?n ch?a có ý ??nh k?t hôn và vui v? v?i cu?c s?ng hi?n t?i.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 27

Hi?n Th?c tr? h?n r?t nhi?u so v?i tu?i th?t nh? phong cách th?i trang nh? nhàng và n? tính. Cô c?ng g?n li?n hình ?nh v?i mái tóc dài sau nhi?u n?m tham gia showbiz.

4. Qu?nh Chi

Qu?nh Chi c?ng là m?t trong r?t nhi?u sao, chân dài showbiz làm dâu nhà giàu. Ch?ng cô là thi?u gia Tr?n V?n Ch??ng, con trai c?a ??i gia th?y s?n Di?u Hi?n n?i ti?ng mi?n Tây. Tuy nhiên, sau m?t th?i gian ng?n s?ng chung h? ?ã chia tay trong ?m ? và nhi?u l?i qua l?i trên báo chí.

 T?ng g?p không ít khó kh?n và có th?i gian b? tr?m c?m nh?ng Qu?nh Chi nhanh chóng l?y l?i phong ?? và ngày càng quy?n r?, s?c s?o h?n.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 30

Khác h?n v?i hình ?nh hot girl Qu?nh Chi ngày nào, Qu?nh Chi gi? ?ây tr??ng thành và v?ng vàng h?n trong cu?c s?ng l?n hình ?nh.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 33

Phong cách th?i trang ??ng c?p v?i nh?ng ph? ki?n sang tr?ng, cô càng t?a sáng và v?ng vàng h?n sau nh?ng sóng gió.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 36

Cô luôn ??p r?ng r? m?i khi xu?t hi?n và thu hút truy?n thông, m?i ?ây cô tham gia m?t b? phim ?i?n ?nh và nh?n ???c nhi?u ph?n h?i tích c?c c?a khán gi?. ?ánh d?u b??c ti?n m?i trong ngh? thu?t c?a "bà m? ??n thân".

5. Di?p B?o Ng?c

C?u hot girl t?ng gây b?t ng? khi lên xe hoa tu?i 19. C?p ?ôi Di?p B?o Ng?c - Thành ??t t?ng ???c nhi?u khen ng?i v? s? x?ng ?ôi v?a l?a, tuy nhiên h? c?ng quy?t ??nh "???ng ai n?y ?i". Hi?n t?i, Di?p B?o Ng?c là m? ??n thân và t?p trung th?i gian cho di?n xu?t. V?n s? h?u nh?ng nét ??p trong tr?o và n? c??i duyên v?i má lúm, Di?p B?o Ng?c ???c nhi?u ??o di?n ?u ái và quen m?t trong các b? phim truy?n hình.

Nhan s?c cô ch?ng t? câu nói "gái m?t con trông mòn con m?t" qu? không sai. Nh?ng sóng gió hôn nhân khi tu?i ??i còn tr? không ?ánh g?c ???c ng??i con gái m?nh m?, cô ngày càng tr??ng thành và kh?ng ??nh ???c tên tu?i trong s? nghi?p.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 39

?ã là m? c?a nhóc tì 3 tu?i nh?ng nhan s?c và phong cách c?a B?o Ng?c tr? trung ch?ng thua kém các hot girl.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 42

G?n ?ây, n? diên viên táo b?o h?n nh?ng shoot hình th?i trang g?i c?m và th?n thái lôi cu?n. V? ??p m?n mà và quy?n r? h?n nhi?u so v?i tr??c ?ây khi?n không ít ng??i ng?c nhiên.

5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 1 5 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 25 sao Vi?t ch?ng minh m? ??n thân càng ph?i ??p 45

Di?p B?o Ng?c t?p trung cho s? nghi?p và dành th?i gian cho c?u con trai kháu kh?nh. Cô c?ng m?nh m? h?n sau bi?n c? hôn nhân và nhan s?c c?ng thu hút và l?t xác so v?i quá kh?.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1,825
  • Tháng hiện tại: 27,297
  • Tổng lượt truy cập: 3,180,364
thiet ke website

giftcard