Phạm Hương lộng lẫy với áo dài tứ thân trong phần thi tài năng

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 20:17 - Người đăng bài viết: admin
 

Chiếc áo dài tứ thân màu vàng mang lại vẻ đẹp uy quyền cho Phạm Hương trong khi thể hiện ca khúc "Dạ cổ hoài lang".

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo"

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng

Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh 'bon chen' t?i HHHV

Ph?m H??ng sexy "ngh?t th?" bên Hoa h?u Hoàn v? 2014

Hoa h?u Hoàn v? 2015 ?ang nóng lên t?ng ngày, t?t c? s? ki?n liên quan ??n cu?c thi ??u ???c ng??i hâm m? trên kh?p th? gi?i theo dõi và quan tâm nhi?t tình, ?i?u ?áng nói là tuy cùng di?n ra trong kho?ng th?i gian t??ng ??ng nh?ng s?c nóng c?a HHHV l?i l?n h?n h?n so v?i HHTG.

??i di?n c?a Vi?t Nam, ng??i ??p Ph?m H??ng ?ang nh?n ???c s? quan tâm r?t l?n t? ban t? ch?c c?ng nh? truy?n thông c?a Vi?t Nam và qu?c t?, v?i s? n? l?c và ph?n ??u không ng?ng ngh? trong cu?c thi ng??i ??p ?ã có nhi?u ?i?u ?áng quý t?i ?ây, cùng nh?ng tháng ngày s?ng trong s? kh?t nghi?t mà cu?c thi mang l?i.

M?i ?ây trên trang cá nhân c?a cô v?a cho ??ng t?i nh?ng hình ?nh tr??c khi ng??i ??p b??c vào ph?n thi tài n?ng, m?t trong nh?ng ph?n thi ph? h?p d?n và quan tr?ng nh?t c?a HHHV.

Di?n m?t chi?c áo dài t? thân màu vàng ??ng, n?i b?t nh?ng r?t trang nhã, Ph?m H??ng nh? toát th?n thái c?a các v? hoàng h?u x?a, dù trái múi gi? nh?ng v?n có r?t nhi?u ng??i hâm m? quê nhà vào bình lu?n và cho bi?t r?t thích thú và r?t nôn nóng ?? xem ph?n thi c?a ??i di?n Vi?t Nam. Bài thi c?a Ph?m H??ng là ph?n trình di?n ca khúc "D? c? hoài lang".

N?m nay, ph?n thi Tài n?ng ???c t? ch?c tr? l?i sau nhi?u n?m gián ?o?n t?i cu?c thi Hoa h?u Hoàn v?, Ph?m H??ng ?ã chu?n b? k? l??ng ph?n trình di?n này. S? d? Ph?m H??ng ch?n hát “D? c? hoài lang” b?i cô mu?n gi?i thi?u ??n b?n bè n?m châu m?t trong nh?ng ni?m t? hào c?a Vi?t Nam là di s?n v?n hóa phi v?t th? - “??n ca tài t? Nam B?”.

Ph?m H??ng cho bi?t thêm : “H??ng c?m th?y vui khi th? hi?n bài d? thi tài n?ng này, ?ây c?ng là c? h?i ?? Ph?m H??ng gi?i thi?u nh?ng tinh hoa c?a Vi?t Nam v?i b?n bè n?m châu, ngoài áo dài Vi?t Nam ?ã quá n?i ti?ng thì Vi?t Nam còn nhi?u di s?n v?n hóa ???c th? gi?i công nh?n và vinh danh mà ??n ca tài t? Nam B? là m?t trong s? ?ó”.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 3

Ph?m H??ng r?t phù h?p v?i t?o hình quy?n l?c này.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 6

Ngay l?p t?c trang m?ng xã h?i c?a Miss Universe c?ng ??ng t?i hình ?nh c?a ??i di?n Vi?t Nam và nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen ng?i.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 9

Ng??i ??p vui v? t?o dáng và ch?m ch? ??ng t?i hình ?nh lên trang cá nhân, ?ây là m?t chi?n l??c thông minh c?a cô.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 12

N? c??i ngày càng t??i và t? nhiên h?n c?a cô c?ng ???c m?i ng??i yêu thích và bình lu?n sôi n?i.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 15

Cô ch?p ?nh l?u ni?m cùng ng??i ??p Guatemala.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 18

Trang ph?c áo dài t? thân tuy không quá c?u kì , nh?ng v?n giúp cho Ph?m H??ng r?t n?i b?t gi?a m?t r?ng nhan s?c.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 21

Ng??i ??p n?i b?t trong tà áo dài t? thân trên sân kh?u trong ph?n thi tài n?ng.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 24

Ph?m H??ng da di?t trong " D? c? hoài lang".

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 27

 B?ng gi?ng hát truy?n c?m, ng?t ngào và ???c s? h??ng d?n và t?p luy?n t? Ngh? s? Nhân dân Ng?c Giàu- M?t trong nh?ng “cây ??i th?” c?a ngh? thu?t c?i l??ng h??ng d?n hát và bi?u di?n, Ph?m H??ng ?ã có m?t ph?n trình di?n ??c s?c và thu hút t? ph?n nghe l?n ph?n nhìn.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 30

Ng??i ??p luôn n? n? c??i r?ng r? trong m?i tình hu?ng.

B?mSUBSCRIBEngay ?? chia s? video này trên youtube:  

Clip ph?n thi tài n?ng Hoa h?u Hoàn v?

B?mSUBSCRIBEngay ?? chia s? video này trên youtube:  

Ph?n bi?u di?n ca khúc "D? c? hoài lang" c?a Ph?m H??ng

Ph?m H??ng l?t top 22 ??i di?n có g??ng m?t ??p nh?t HHHV

Theo Missosology, trang ?ánh giá s?c ??p uy tín c?a các cu?c thi hoa h?u bình ch?n, ??i di?n c?a Vi?t Nam l?t top 22 ng??i ??p có g??ng m?t ??p nh?t Miss Universe 2015. ???c bi?t, ?? bình ch?n ra danh sách này, các chuyên gia ?ã d?a trên nh?ng b?c ?nh th?i trang m?i ???c công b? trên các trang thông tin và di?n ?àn s?c ??p khác.

Mu?n góp m?t trong top này, các ??i di?n ph?i h?i t? ?? các y?u t? nhan s?c nh? sau: C?u trúc x??ng m?t ph?i hài hòa, cân ??i. V? ??p ???c tôn vinh chính là v? ??p kh?e m?nh, mang l?i nhi?u ngu?n c?m h?ng cho m?i ng??i và có nét riêng bi?t không nh?m l?n v?i ng??i khác. ?i?u ??c bi?t là b?ng x?p h?ng này không ???c x?p theo th? t? nh? nh?ng b?ng x?p h?ng tr??c ?ây.

M?t s? ??i di?n n?i b?t trong top 22 ??i di?n s? h?u g??ng m?t ??p nh?t HHHV 2015.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 33

Ph?m H??ng s? h?u g??ng m?t góc c?nh cùng th?n thái thu hút m?i ánh nhìn.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 36

??i di?n Colombia vô cùng quy?n r? v?i ?ôi m?t to ??y hoang d?i, cô là m?t trong nh?ng ?ng c? viên n?ng ký nh?t cho ngôi v? HHHv 2015.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 39

??i di?n C?ng hòa Dominica có m?t n? c??i t?a n?ng r?t quy?n r?.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 42

Ng??i ??p B? có t? l? trên g??ng m?t chu?n m?c.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 45

??i di?n M? v?i ?ôi môi h? h?ng cùng ?ôi m?t m? màng ??y mê ho?c.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 48

??i di?n Áo Amino Dagi, xinh ??p m?i góc nhìn trong hình ?nh này.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 51

Ng??i ??p ?n ?? vô cùng quy?n r?.

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 1 Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 2Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng 54

Ng??i ??p Kosovo mang m?t v? ??p mong manh.

?nh: T?ng H?p


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

sở dĩ, mặt phải

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1,213
  • Tháng hiện tại: 28,996
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,063
thiet ke website

giftcard