Chuyện ít ai biết về trang phục dân tộc thi HHHV của Phạm Hương

Đăng lúc: Thứ hai - 30/11/2015 04:21 - Người đăng bài viết: admin
 

Chiếc mấn và quạt được chế tác đặc biệt chỉ trong 15 ngày bởi người thợ 26 tuổi ở Sài Gòn.

Ph?m H??ng ???c d? ?oán là Á h?u 2 t?i HHHV 2015

Nhan s?c Ph?m H??ng ngày càng chín mu?i

K? Duyên sexy ??i l?p Ph?m H??ng kín ?áo

Nhan s?c Ph?m H??ng ng?m hoài không chán m?t

Hoa h?u Ph?m H??ng ?ã s?n sàng tham gia cu?c thi Hoa h?u Hoàn V? 2015 t?i M?. Trang ph?c truy?n th?ng Ph?m H??ng mang theo c?ng ?ã ???c g?p rút hoàn thành. ???c bi?t ?ây là b? áo dài mang nh?ng nét ??p truy?n th?ng, v?i chi?c m?n ???c làm th? công t? th? lành ngh? Vi?t Nam.

???c bi?t, chi?c m?n ???c t?o hình ??m tính hoàng gia v?i hình ?nh chim h?ng h?c s?i cánh. Anh Ngô Anh Khôi là m?t th? ch? tác tr? tu?i, cùng v?i hai c?ng s? c?a mình ?ã hoàn thành chi?c m?n trong 15 ngày.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 3

Hoa h?u Ph?m H??ng ?ã s?n sàng ??n v?i Hoa h?u Hoàn V? 2015.

15 ngày "th?n t?c"

- Ch? v?i 15 ngày ?? hoàn thành chi?c m?n cho Hoa h?u Ph?m H??ng tham gia cu?c thi Hoa h?u Hoàn V? 2015, anh và công s? ?ã ph?i làm vi?c nh? th? nào?

?úng v?y, chúng tôi ch? có 15 ngày cho c? lên thi?t k? gia công, t?o m?u và l?p ráp, và c? làm thêm 1 chi?c qu?t ch?m m? vàng. Vì th?i gian g?p rút nh? v?y nên tôi c?n h?p tác v?i hai ng??i th? gi?i là anh ?? Vân Trí và anh Trung Ita.  Anh ?? Vân Trí là ng??i thi?t k? hình, d?ng hình ?? lên m?u 3D.

Sau khi ra m?u v? kích c?, công ?o?n ti?p theo là t?o hình ch?m tr? và gia công ??u chim h?ng h?c 3D vào ?á cho m?t h?c, ?ó là công vi?c c?a tôi, m?t ng??i th? ch?m tr? và gò ??ng ch? tác metal art...

Sau khi v?a xong ph?n thân và cánh, anh ?? Vân  Trí ?ã mang v? V?ng Tàu ?? hàn ráp trong khi tôi ph?i gia công cái ??u chim h?c.

C? hai ??u ph?i th?c tr?ng 2 ?êm cùng lúc th?i l?a ? 2 x??ng ? Sài Gòn và V?ng Tàu cho k?p ti?n ??.

Bên c?nh ?ó, anh Trung Ita ?ã giúp chúng tôi k?p ti?n ?? hoàn t?t ph?n m? vàng, anh còn h? tr? mu?i vàng ?? ph? lên m?n.

- ?i?u gì khó kh?n nh?t trong quá trình làm chi?c m?n h?ng h?c cho hoa h?u Ph?m H??ng?

Tôi là m?t ng??i th? ch? tác, bình th??ng m?t mình tôi s? làm m?i công ?o?n c?a m?t s?n ph?m. Nh?ng vì l?n này th?i gian g?p rút ?? hoa h?u ?i thi nên tôi c?n thêm ng??i giúp ??. Th?i gian 15 chính là bài toán khó ??i v?i tôi. Bình th??ng m?t s?n ph?m nh? v?y tôi c?n g?p 3 th?i gian ?? hoàn thành.

Ph?i nói là c? tôi và anh ?? Vân Trí ?ã "phát s?t, phát rét" lên vì k?t khâu m? vàng. N?u không có anh Trung Ita, e r?ng m?i công s?c s? ?? bi?n, và có l? Ph?m H??ng s? không có chi?c m?n ?? k?p ?i tham d? cu?c thi Hoa H?u Hoàn V?. M?i ng??i hãy ch? ?ón và ?ng h? Ph?m H??ng nhé.

Chúng tôi ch? là nh?ng ng??i th?, nh?ng ?ã c? g?ng n? l?c trong th?i gian ng?n nh?t ?? hoàn t?t nh?ng gì mình có th? làm.

- Anh hãy mô t? v? ý ngh?a và ??c ?i?m n?i b?t c?a chi?c m?n chim h?ng h?c dành cho Ph?m H??ng?

Chi?c m?n có th? hình dung nó nh? m?t chi?c mâm. M?n ???c làm b?ng ??ng thau m? vàng. Tho?t nhìn m?i ng??i s? có c?m giác chi?c m?n này quá l?n và khó mang nh? th?c th? nó khá nh?.

?ây là ?u ?i?m c?a ngh? thu?t ch?m tr?, t?o hình n?i kh?i r?t ??p nh?ng tr?ng l??ng s?n ph?m v?n nh?.

Chim h?c là bi?u t??ng truy?n th?ng Vi?t Nam, m?t loài chim cao quý có trong th?, ca, nh?c, h?a và c? ngh? thu?t t?o hình lâu ??i. ??c bi?t, chim h?ng h?c là loài chim quý hi?n nay ?ang ???c b?o t?n, v?i hình ?nh loài chim này s?i cánh, ??ng ?i?u v?i chi?c áo dài c?a NTK Thu?n Vi?t, s? giúp Ph?m H??ng có hình ?nh Vi?t Nam l?ng l?y nh?t.

- Chi?c qu?t cùng v?i m?n s? giúp Ph?m H??ng "t?a sáng" cùng b? áo dài truy?n th?ng. ?ó là chi?c qu?t nh? th? nào?

Qu?t ???c c?t CNC ph?n nan, vì c?n ?? m?ng. Hai nan bên ngoài ???c ch?m hình cây trúc v?i dáng thanh tao. Chi?c qu?t c?ng ???c m? vàng toàn b?. M?c dù ???c làm b?ng kim lo?i nh?ng qu?t v?n ??m b?o ?? nh?.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 6

Ngô Anh Khôi ch? tác ph?n ??u c?a chim h?ng h?c, ph?n quan tr?ng nh?t c?a chi?c m?n.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 9

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 12

M?t chi ti?t c?a chi?c m?n ??ng m? vàng 24k.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 15

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 18

Ch?m tr? và hoàn thành chi?c m?n trong 15 ngày là k? tích c?a Ngô Anh Khôi và hai ng??i b?n giàu kinh nghi?m trong ngh?

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 21

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 24

Nan qu?t m? vàng v?i ph?n ch?m hình cây trúc

T? chàng k? s? th?y s?n ??n anh th? ch? tác kim lo?i...

- Anh ?ã h?c ngh? ch? tác ? ?âu, t?i sao anh theo ngh? này?

Gia ?ình tôi có 5 ??i làm kim hoàn ? Sài Gòn. Cha tôi v?n ?ang qu?n lý công vi?c truy?n th?ng này. S?ng v?i ngh? t? nh? nh?ng l?n lên tôi theo h?c ??i h?c Nông Lâm, ngành th?y s?n v?i ý ??nh s?ng khác, và gia ?ình c?ng mu?n tôi ph?n ??u có ki?n th?c nghiêm ch?nh, ch? không ch? làm th? truy?n ngh?.

Nh?ng sau khi ra tr??ng, ngành th?y s?n ?i xu?ng, công vi?c b?p bênh, tôi quay l?i v? ngh? c?a gia ?ình. Tôi nh?n th?y ?am mê l?n lên t?ng ngày v?i công vi?c ch? tác. Tôi h?c làm th? ch? tác ch? không ch? d?ng l?i là th? kim hoàn, có th? làm ???c nhi?u tác ph?m kim lo?i h?n ch? không gói g?n trong ngh? trang s?c.

M?i s?n ph?m làm ra tôi nâng niu, trân tr?ng và mong mu?n bán ???c cho nh?ng ng??i th?c s? yêu thích và hi?u ???c giá tr? c?a s?n ph?m th? công. Cho ??n gi?, tôi ?ã có 4 n?m h?c h?i liên t?c và làm ???c m?t s? s?n ph?m nh?t ??nh.

- Ngh? ch? tác c?c nh?c có mang l?i cho anh cu?c s?ng mà anh mong mu?n?

Tôi ngh? mình may m?n, vì tôi ???c làm ngh? mình yêu thích. B?n n?m h?c ??i h?c c?ng giúp tôi r?t nhi?u trong công vi?c hi?n t?i. Tôi hi?u bi?t v? k? thu?t, có k? n?ng tìm ki?m thông tin và ti?p c?n v?i các xu h??ng kim hoàn c?ng nh? ch? tác.

?i?u này ?a ph?n nh?ng ng??i th? ? Vi?t Nam còn thi?u, h? c?n m?n làm vi?c, theo khuôn m?u, theo nh?ng gì ?ã có, th?m chí là ?ã c?. Tôi thì không, tôi lên m?ng tìm hi?u v? ngh? này trên th? gi?i, giao l?u v?i các nhóm ngh? nhân kh?p th? gi?i và nh?n ra nhi?u ?i?u hay.

Quan tr?ng là tôi t? tin có th? làm ???c nh?ng s?n ph?m mà nh?ng ng??i th? trên th? gi?i ?ang làm. Tôi c?p nh?t xu h??ng ?? cho ra nh?ng s?n ph?m mà nhi?u ng??i Vi?t Nam ngày càng yêu thích mà không bi?t mua ? ?âu.

Ví d?, nh?ng chi?c khiên, áo giáp trong các b? phim c?, tôi có th? h?c h?i, m?y mò làm nên. M?t chi?c nh?n hình s? ng??i m?i ?ây tôi ?ã ch? tác thành công. Trong vòng m?t tháng t?o hình trên sáp sao cho gi?ng nh?t v?i nguyên b?n, ?? r?i làm ra 40 chi?c nh?n mà thôi.

B?mSUBSCRIBEngay ?? chia s? video này trên youtube:  

Video: Ngô Anh Khôi và công vi?c ch? tác t?i x??ng c?a anh ? TP.HCM.

- Anh nh?n ??nh th? nào v? ngh? ch? tác ? Vi?t Nam hi?n nay?

Th? kim hoàn thì hi?n nay còn nhi?u ng??i theo ch? ch? tác thì ngày càng th?a th?t. Tôi ngh? mình là ng??i tr? nh?t trong s? th? ch? tác ? Sài Gòn hi?n t?i. Còn l?i nh?ng th? gi?i ch? ??m trên ??u ngón tay. Ngh? ch? tác không ch? bó h?p v?i tranh, t??ng tr?ng bày mà nó có nhi?u m?nh khác ch?a ???c khai thác. Vi?c không tìm ra l?i ?i m?i khi?n ngh? mai m?t. Tôi ?ang c? g?ng ?? tìm h??ng ?i m?i cho ngh?.

Khi theo công vi?c ch? tác, chính cha tôi c?ng ph?n ??i, vì làm kim hoàn, làm theo m?u trang s?c m?i có th? "nhanh giàu" nh?ng tôi ?ã nhìn th?y nh?ng ?i?u khác, và tôi ham. Công vi?c này c?c nh?c, ?òi h?i t?p trung cao, t?n nhi?u th?i gian. T? sáng t?i chi?u tôi dành làm ??n hàng, còn t? sau 9 gi? t?i t?i 2 gi? sáng là lúc tôi dành cho các th? nghi?m m?i.

- V? anh là m?t ng??i th? ch? tác ph?i không? Cô ?y là h?c trò hay ??ng nghi?p c?a anh?

V? tôi là h?c trò c?a tôi (c??i) và c?ng là ng??i ph? giúp công vi?c c?a tôi.

Cô ?y giúp tôi nh?ng công ?o?n nh? ?ánh bóng s?n ph?m... tôi c?ng ?? cô ?y h?c thêm các công ?o?n khác. Chúng tôi cùng làm vi?c hàng ngày v?i nhau. Cô ?y là th? may nh?ng sau khi yêu tôi thì chuy?n h?n sang làm ch? tác. V? tôi quan tâm ??n nh?ng gì tôi làm, h?i m?i quen, cô ?y ch?u ng?i bên xem tôi làm vi?c, l?ng nghe và ??ng viên.

Chúng tôi c?ng m?i k?t hôn h?i tháng 6 n?m nay.

- C?m ?n nh?ng chia s? thú v? c?a Anh Khôi, chúc anh thành công v?i con ???ng riêng c?a mình!

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 27

??u r?ng do Anh Khôi ch? tác.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 30

M?u sáp ???c Anh Khôi th?c hi?n tr??c khi t?o nên các s?n ph?m th?t.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 33

Anh Khôi ?ã t?o ra 40 chi?c nh?n hình s?.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 36

B? c? vua.

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 1 Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 2Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng 39

 Và chi?c m?n dành cho v? mà Anh Khôi làm cho ngày c??i.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1,209
  • Tháng hiện tại: 28,992
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,059
thiet ke website

giftcard