Nụ hôn "dài cả thế kỷ" của Angela Phương Trinh với bạn diễn

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 00:25 - Người đăng bài viết: admin
 

Mở màn cho bộ sưu tập Love của Đỗ Mạnh Cường, Angela Phương Trinh đã mang đến màn "khóa môi" vô cùng bất ngờ trên sàn diễn.

?? M?nh C??ng tháo tung sân kh?u tr??c gi? di?n

?? M?nh C??ng gây b?t ng? khi quy?t ??nh "yêu" hai l?n

H?a ti?t trái tim c?a ?? M?nh C??ng l?n át th?m ??

T?i qua, ngày 11/12, b? s?u t?p LOVE - Tình yêu c?a nhà thi?t k? ?? M?nh C??ng ?ã ???c ra m?t t?i sân v?n ??ng Qu?n Ng?a, Hà N?i. Không làm ph? lòng ng??i hâm m?, ?? M?nh C??ng ?ã mang ??n m?t ?êm di?n th?i trang tràn ??y ý ngh?a k?t h?p hài hòa gi?a y?u t? th?i trang và ngh? thu?t trình di?n.

M? màn cho show th?i trang thu ?ông n?m nay là b? s?u t?p trái tim v?i hai gam màu ?en tr?ng ch? ??o. Ngay t? khi m? ??u, ph?n m? màn ?ã khi?n khán gi? vô cùng thích thú v?i s? xu?t hi?n c?a ng??i ??p Angela Ph??ng Trinh bên c?nh chàng th? m?i c?a ?? M?nh C??ng, Lê Xuân Ti?n.

C?p ?ôi ?ã hi?n m?t câu chuy?n tình yêu v?i nh?ng ??ng tác di chuy?n nh? nhàng cùng màn khóa môi b?t ng?.

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 3

Angela Ph??ng Trinh và Lê Xuân Ti?n tái h?n m?t câu chuy?n tình yêu ng?t ngào trong b? trang ph?c in h?a ti?t trái tim n?i b?t

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 6

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 9

C? hai khi?n khán gi? vô cùng thích thú v?i màn khóa môi vô cùng b?t ng? và chân th?c ngay trên sàn di?n th?i trang

Trong show di?n Thu - ?ông l?n này, nhà thi?t k? ?? M?nh C??ng ?ã chia b? s?u t?p làm 4 ph?n nh? thay vào 3 ph?n nh? m?i n?m. Trong ?ó, trang ph?c dành cho nam ?ã ???c tách h?n thành m?t b? s?u t?p nh? riêng bi?t.

Không gian trình di?n ???c thi?t k? theo h??ng khép kín giúp ng??i xem c?m th?y tr? nên g?n g?i, ?m áp h?n trong ti?t tr?i mùa ?ông c?a Th? ?ô Hà N?i.

Bên c?nh ?ó, hình ?nh trái tim ? gi?a sân kh?u hay ngôi nhà màu ?? t??ng tr?ng cho tình yêu, lá vàng r?i xào x?c cùng nh?ng giai ?i?u du d??ng tr?m b?ng c?a nh?ng khúc ca kinh ?i?n v? tình yêu ?ã khi?n không gian d??ng nh? l?ng ??ng l?i.

Cùng ?i?m l?i m?t s? thi?t k? ?n t??ng trong b? s?u t?p LOVE c?a nhà thi?t k? ?? M?nh C??ng:

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 12

?? M?nh C??ng khai màn show di?n "LOVE" v?i nh?ng trang ph?c tr?ng ?en c? ?i?n

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 15

Trái tim là h?a ti?t xu?t hi?n xuyên su?t c? show th?i trang

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 18

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 21

Nh?ng m?u ??m xòe c? ?i?n mang h?i th? th?p niên 50,60 ghi d?u ?n sâu ??m

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 24

Nh?ng n?i lo?n, s? sôi s?c c?m xúc trong tình yêu ?ã ???c ?? M?nh C??ng tái hi?n trong m?t không gian v?i n?n nh?c sôi ??ng, tr? trung.

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 27

?? M?nh C??ng ?ã phá cách khi mang hàng lo?t tông màu n?i b?t vào b? s?u t?p Thu - ?ông. ??c bi?t, c? ph?n m?t và ph?n hai trong b? s?u t?p gây ?n t??ng khá m?nh v?i nh?ng thi?t k? b?ng lông ???c nhu?m ?a s?c.

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 30

Nh?ng thi?t k? khá táo b?o trên n?n ch?t li?u voan l?a, xuyên th?u hay l??i m?t to dành cho nam gi?i

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 33

Màn xu?t h?n c?a nh?ng ng??i m?u chuy?n gi?i nh?n ???c s? c? v? nhi?t tình t? khán gi?. T?i ?ây, ?? M?nh C??ng mu?n truy?n t?i m?t ph?n thông ?i?p mang tính nhân v?n, ?ó chính là tình yêu, hôn nhân c?a ng??i ??ng tính và chuy?n gi?i.

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 36

S? d?ng k? thu?t c?t may tinh t?, ?? M?nh C??ng ?ã t?o nên nh?ng thi?t k? cao c?p ?úng ngh?a v?i hàng lo?t h?a ti?t trái tim ?an l?ng vào nhau t?o nên hi?u ?ng th? giác khá b?t m?t.

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 39

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 42

. Hai gam màu ???c s? d?ng ch? ??o trong nh?ng thi?t k? này chính là ??, ?en.

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 45

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 48

Nh?ng b? váy ??m xòe r?ng, b?ng b?nh c? ?i?n khi?n ng??i xem không th? r?i m?t

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 51

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 54

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 57

K?t thúc show di?n luôn là s? xu?t hi?n c?a nh?ng thi?t k? c?u kì. M?c dù s? d?ng ?a d?ng nhi?u k? thu?t x? lí ch?t li?u nh?ng y?u t? sang tr?ng, ??ng c?p, ??n gi?n luôn ???c ?? M?nh C??ng ?? cao.

N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 1 N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 2N? hôn "dài c? th? k?" c?a Angela Ph??ng Trinh v?i b?n di?n 60

Chân dài Hoàng Thùy di?n b? váy xòe r?ng xu?t hi?n ? v? trí vedette.


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

xuân tiến, xào xạc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1,221
  • Tháng hiện tại: 29,004
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,071
thiet ke website

giftcard