Ngắm nhan sắc 14 hoa hậu Việt Nam khi đăng quang và hiện tại

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 01:52 - Người đăng bài viết: admin
 

Nhiều hoa hậu vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí nhưng cũng có nhiều người đẹp không xuất hiện trước truyền thông và tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình sau nhiều biến cố tình cảm.

V? ??p "tr?i sinh" c?a con trai các hoa h?u Vi?t

Nh?ng hoa h?u Vi?t và Th? gi?i th?p nh?t l?ch s?

Gam màu tôn da n?nh dáng c?a 5 hoa h?u Vi?t hot nh?t

4 ph?n ?ng x? "d? khóc d? c??i" c?a các thí sinh Hoa h?u Vi?t

???c t? ch?c th??ng niên 2 n?m 1 l?n, cho ??n nay cu?c thi ?ã di?n ra ???c h?n 27 n?m, v??ng mi?n Hoa H?u ???c x??ng lên 14 l?n. 14 Hoa H?u ?ã ???c x??ng tên và n?m gi? ngôi v? Hoa H?u cao quý k? t? n?m 1988 ??n nay ??u ?? l?i d?u ?n trong lòng công chúng.

Hoa H?u Vi?t Nam ?ã ?em l?i r?t nhi?u nh?ng g??ng m?t ??i di?n tiêu bi?u cho ??t n??c b?i tài n?ng ?ng x?, nhan s?c và h?c th?c c?a các thí sinh.

1. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 1988: Bùi Bích Ph??ng

Bùi Bích Ph??ng là cái tên ??u tiên n?m gi? ngôi v? Hoa H?u Vi?t Nam và cô c?ng là Hoa H?u có chi?u cao 1m57 – th?p nh?t t? tr??c ??n nay. Nh?ng chu?n m?c c?a s?c ??p th?i k? ?ó khác nhi?u so v?i hi?n t?i.

Bùi Bích Ph??ng v?n gi? ???c nh?ng nét ??c tr?ng sau nhi?u n?m ??ng quang trong l?n hi?m hoi xu?t hi?n trên truy?n hình. Bích Ph??ng tr? trung h?n v?i tóc ng?n và l?i trang ?i?m nh? nhàng.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 3

2. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 1990: Nguy?n Di?u Hoa

Hoa H?u Nguy?n Di?u Hoa c?ng có chi?u cao khá khiêm t?n là 1m58 nh?ng cô l?i thu hút ???c m?i ng??i nh? n? c??i kh? ái và t??i t?n c?a mình. Cô c?ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng Hoa H?u có h?c th?c cao nh?t.

N?m 2008, cô l?t vào top 5 c?a cu?c thi Hoa H?u Quý Bà Th? Gi?i. Di?u Hoa v?n gi? ???c n? c??i ??p ? th?i ?i?m hi?n t?i, cô c?ng góp m?t trong m?t vài s? ki?n.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 6

3. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 1992: Hà Ki?u Anh

Hà Ki?u Anh là m?t trong s? ít nh?ng cái tên Hoa H?u t? tr??c n?m 95 hi?n nay v?n duy trì nh?ng ho?t ??ng ngh? thu?t. Cô th??ng xuyên góp m?t trong các vai di?n trên truy?n hình. Ng??i ??p v?n gi? ???c phong thái thu hút sau 23 n?m ??ng quang.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 9

4. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 1994: Nguy?n Thu Thu?

Hoa H?u Nguy?n Thu Thu? sau khi ??ng quang ?ã dành th?i gian cho vi?c h?c c?a mình t?i H?c Vi?n Ngo?i Giao, nh?ng không lâu sau ?ó, cô t? b? và sáng M? ?? theo h?c ngành Qu?n Tr? Kinh Doanh. Hi?n nay Nguy?n Thu Thu? ?ang làm ch? c?a m?t th?m m? vi?n t?i Hà N?i.

Nhi?u ng??i ?ánh giá s?c ??p c?a Thu Th?y có ph?n viên mãn và tr? trung h?n v?i tóc mái ng? ? th?i ?i?m hi?n t?i so v?i quá kh? khi ???c ch?p cùng góc.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 12

5. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 1996: Nguy?n Thiên Nga

Ngoài vai trò Hoa H?u Vi?t Nam 1996, Thiên Nga còn là ng??i chi?n th?ng trong ch??ng trình tìm ki?m ??i di?n cho Vi?t Nam t?i cu?c thi Hoa h?u h?u ngh? th? gi?i ???c t? ch?c vào n?m 1999. ? M?, cô ?ã l?p gia ?ình v?i m?t giáo s?.

 Hi?n t?i, cô ?ã có con trai và t?n h??ng cu?c s?ng viên mãn. Sau nhi?u n?m, cô v?n gi? nguyên mái tóc dài t? nhiên và s? h?u làn da ??p không tì v?t.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 15

6. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 1998: Nguy?n Th? Ng?c Khánh

Sau khi ??ng quang, Nguy?n Th? Ng?c Khánh c?ng là m?t trong nh?ng hoa h?u lui v? phía sau h?u tr??ng và không theo ?u?i con ???ng làm ngh? thu?t. Cô t?p trung theo ?u?i s? nghi?p kinh doanh sau nhi?u sóng gió chuy?n tình c?m. Hình ?nh Ng?c Khánh xu?t hi?n hi?m hoi trên truy?n thông.

Tháng 6 v?a qua khi xu?t hi?n bên ng??i ??p Di?m My, hoa h?u 1998 v?n n?i b?t v?i v? ??p hi?n ??i cùng làn da nâu và khuôn miêng r?ng.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 18

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 21

7. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2000: Hoa H?u Phan Thu Ngân

? tu?i 35, Phan Thu Ngân v?n gi? ???c nhan s?c m?n mà, t?ng ???c nhi?u ng??i ng??ng m?. Th?i ?i?m ??ng quang, ng??i ??p g?c ??ng Nai ???c ?ánh giá là hoa h?u có g??ng m?t hoàn h?o và vóc dáng cân ??i nh?t.

L?n xu?t hi?n g?n ?ây nh?t trong ngày gi? t? ngh?, Thu Ngân ?? ki?u tóc bob tr? trung và v?n gi? ???c khuôn m?t chu?n V-line.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 24

8. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2002: Ph?m Th? Mai Ph??ng

M?c dù ???c ?? c? và tham gia cu?c thi Hoa H?u Th? Gi?i, nh?ng không lâu sau ?ó, Hoa H?u Ph?m Th? Mai Ph??ng c?ng ?ã rút lui kh?i nh?ng ho?t ??ng v? ngh? thu?t.

?ôi m?t tròn to và n? c??i r?ng ng?i v?n thu hút ? th?i ?i?m hi?n t?i. Cách trang ?i?m tinh t? và hi?n ??i khi?n cô v?n ???c ?ánh giá là tr? trung nhi?u so v?i tu?i.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 27

9. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2004: Nguy?n Th? Huy?n

Nguy?n Th? Huy?n góp m?t trong Top 15 trong cu?c thi Hoa H?u Th? Gi?i. Hi?n t?i cô làm m? ??n thân h?nh phúc bên c?nh con gái.

Cô v?n tích c?c tham gia các ho?t ??ng ngh? thu?t, nhi?u ng??i tinh ý ?ã nhân ra khuôn m?t cô có ph?n thanh thoát h?n sau khi ??ng quang.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 30

10. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2006: Mai Ph??ng Thuý

Mai Ph??ng Thúy ??ng quang v?i chi?u cao k? l?c c?a cu?c thi Hoa H?u Vi?t Nam, v?i chi?u cao 1m79. Mai Ph??ng Thuý ?ã ti?p t?c ?? l?i nh?ng d?u ?n t?t ??p trong lòng công chúng trên sân ch?i qu?c t? là Hoa H?u Th? Gi?i.

 Nh?ng ho?t ??ng ngh? thu?t và t? thi?n c?a Mai Ph??ng Thuý t? sau cu?c thi v?n luôn ???c công chúng quan tâm cho ??n t?n th?i ?i?m hi?n t?i.

Cô là m?t trong nh?ng hoa h?u l?t xác hoàn h?o sau khi ??ng quang. Tuy nhiên, cô dính ph?i nh?ng nghi v?n dao kéo vòng 1 và phong cách th?i trang lên xu?ng th?t th??ng.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 33

11. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2008: Tr?n Th? Thu? Dung

Tr?n Th? Thu? Dung có th? nói là Hoa H?u dính vào nhi?u scandal nh?t trong l?ch s? c?a cu?c thi Hoa H?u Vi?t Nam. Hi?n t?i ng??i ??p góp m?t th??ng xuyên trong các s? ki?n gi?i trí v?i gout th?i trang tinh t?, cách trang ?i?m nh? nhàng và t? nhiên. 

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 36

12. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2010: ??ng Th? Ng?c Hân

??ng Th? Ng?c Hân khi ??ng quang không ???c ?ánh giá cao v? nhan s?c khi ??ng quang v?i làn da nâu, m?t nh? và hàm r?ng không ??u. Tuy nhiên, sau khi ??ng quang cô d?n tr? nên ??p h?n khi l?a ch?n cách trang ?i?m phù h?p.

Cô v?n xu?t hi?n th??ng xuyên trong các ho?t ??ng trong showbiz và là hoa h?u gi? hình ?nh ??p tr??c công chúng.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 39

13. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2012: ??ng Thu Th?o

??ng Thu Th?o luôn nh?n ???c s? ?ng h? c?a khán gi? t? khi ??ng quang ??n nay. Cô ???c công chúng ?u ái và phong cho danh hi?u “Hoa H?u c?a các Hoa H?u”. Cô d?n kh?ng ??nh ???c tên tu?i và là hoa hâu ???c quan tâm nh?t hi?n nay. 

M?i l?n cô xu?t hi?n ??u thu hút truy?n thông và th??ng xuyên l?t vao top m?c ??p nh? phong cách tinh t?. Thu Th?o luôn là "n? hoàng th?m ??" trong các s? ki?n.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 42

14. Hoa H?u Vi?t Nam n?m 2014: Nguy?n Cao K? Duyên

K? Duyên là hoa h?u gây ?n ào nh?t v? nhan s?c khi ??ng quang và liên t?c v??ng vào nh?ng scandal không ?áng có t? nh?ng chuy?n ??i t?. G?n ?ây, cô nh?n ???c ph?n h?i tích c?c t? công chúng v? cách trang ?i?m và phong cách th?i trang tr? trung.

Xu?t hi?n trong show di?n th?i trang c?a NTK ?? M?nh C??ng vào t?i 11/12 v?a qua, cô nh?n ???c nhi?u khen ng?i v? nhan s?c.

Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 1 Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 2Ng?m nhan s?c 14 hoa h?u Vi?t Nam khi ??ng quang và hi?n t?i 45


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

hữu nghị, ngày giỗ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1,227
  • Tháng hiện tại: 29,010
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,077
thiet ke website

giftcard